Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ač by pán na služebníka dávno od jeho služby odešlého žaloval z krádeže dnes v domu jeho učiněného, samú neb jednú přísahú muož se očistiti, toliko ač by osvědčenie z krádeže slušným časem nebylo předloženo, t. hned když se krádež stal, ač to nenie rychtáři zjeveno, anebo ač by na témž miestě, kdež pán bieše nezdáleně nebyl přítomen, a má dobře přemýšleno býti, takový, jenž se po roce z krádeže má očistiti neb vymluviti, muož li jmieti v přísaze hollung,cizojazyčný text t.

O narčení zloděje bezuchého / cajchovaného /bezrukého

Ač obžalovaný z krádeže ani při skutku krádeže ani s krádežem věcí ani utiekaje byl by lapen, uší nemaje neb cajchován jsa aneb jinak ochromený byl by nalezen, tehda napřed má tázán býti, proč by se jemu to stalo, a dokáže li, že by skrze ukušenie koně nebo v boji neb v jiné počestné příhodě uši ztratil aneb jináče údóv zbaven byl, dvěma prsty se očistí.

Pakli by obžalovaný takového duovodu neučinil, tehda to znamenie okazuje, že jest byl předtiem krádež učinil, a tehda třmi svědky od žalobce muož přemožen býti, pakli toho ten žalobce neučiní, tehda opět obžalovaný samú rukú se očistí.

O narčení psance z zlodějstva

Ačkoli zloděj pro starý krádež byl by zapsán, avšak ještě v přítomném času muož býti za nevinného, z čehož jej viní, ale zloděje zapsaného prvé skutek druhého krádeže neb krádež, ačkoli byl by malý, aneb utiekanie po skutku jej přemáhá, a žalobce, jenž žaluje na zloděje prvé na úd ochromeného neb znamenaného, ačkoli při žalobě nebyl dostatečen, avšak proto pokuty nebude platiti.

O vedení zloděje k soudu

Zloděj v skutku neb v krádeži jsa lapen, jakž jest lapen, tak má před soud veden býti, ačkoli rychtáři polapen byl by, dán v sazenie bez jistiny neb bez krádeže, avšak bez překážky toho, bude li lapen s krádežem, tehda i s tiem krádežem naň vzvázaným před soud veden bude.

O přísaze zloděje

Jestliže by po prvé obžalovaný z krádeže a nejsa lapen při skutku ani znamenán neb zapsán maje se přísahú očistiti pochybil by, a krádež byl by tak malý vedlé šacovánie, že by proto nebyl hoden šibenice, tehda zaplatie ten šacunk za pokutu rychtářovu a za proviněnie k slúpu přivázán jsa metlami skrovně mrskán buď, nebo vieceť jest hoden milosti řečený obžalovaný, když v přísaze padne, nežli ač by krádež jakžkoli malý u něho byl by nalezen.

O zloději práva ztraceném

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).