Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ale oblanému nebo tomu, jemuž lál, nebuď placeno penězi, než toliko skrze poctivé muže jemu poctivost buď ukázána, totiž prosbú.

Muož li člověk hledati ztracené věci u súseda bez opovědi

Znamenaj, že pro ztracenie hovad a jiných létavých věcí, jenž nemajíc rozumu, když nebývají ostříhány, běžie s miesta na miesto a letie, slušie člověku do domu súseda svého vjíti k hledání, ačkoli to bez otpuštěnie a vědomie rychtářova pro jiné ztracené věci člověk činiti nemá ani slušné jest.

O krádeži a lúpeži lidí odsúzených

Kradené věci a lúpežové odsúzených neslušie na rychtáře, ale mají býti jich vlastním pánóm vydány. Nebo jakož na rychtáře slušie nad zločincemi popraviti, též také dlužen jest spravedlivým jich statek navrátiti plným právem.

Žaluje li kto na druhého z zlodějstva

Obžalovaný jména dobrého a počestné pověsti, u něhožto ani lúpež ani krádež nebyl by nalezen, lépe muož se nevinného vymluviti, nežli by mohl přemožen býti skrze žalobci svého.

O žalobě z krádeže od pána na čeledína

Ač by pán na služebníka dávno od jeho služby odešlého žaloval z krádeže dnes v domu jeho učiněného, samú neb jednú přísahú muož se očistiti, toliko ač by osvědčenie z krádeže slušným časem nebylo předloženo, t. hned když se krádež stal, ač to nenie rychtáři zjeveno, anebo ač by na témž miestě, kdež pán bieše nezdáleně nebyl přítomen, a má dobře přemýšleno býti, takový, jenž se po roce z krádeže má očistiti neb vymluviti, muož li jmieti v přísaze hollung,cizojazyčný text t.

O narčení zloděje bezuchého / cajchovaného /bezrukého

Ač obžalovaný z krádeže ani při skutku krádeže ani s krádežem věcí ani utiekaje byl by lapen, uší nemaje neb cajchován jsa aneb jinak ochromený byl by nalezen, tehda napřed má tázán býti, proč by se jemu to stalo, a dokáže li, že by skrze ukušenie koně nebo v boji neb v jiné počestné příhodě uši ztratil aneb jináče údóv zbaven byl, dvěma prsty se očistí.

Pakli by obžalovaný takového duovodu neučinil, tehda to znamenie okazuje, že jest byl předtiem krádež učinil, a tehda třmi svědky od žalobce muož přemožen býti, pakli toho ten žalobce neučiní, tehda opět obžalovaný samú rukú se očistí.

O narčení psance z zlodějstva

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).