Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nevzdělával starého. Opět ač by kto stavěl se na obecnie cestě a na obci, muož rychtáři rozkázáno býti, aby nedopúštěl. Opět všeliký, ktož stavie, muož prst, piesek, hlínu aneb což takových věcí jest, na ulici neb na cestu obecní, dokudž nevyveze, sypati a skládati bez všelijakého odporu súsedského.

De execione … domus appelllationemcizojazyčný text

Ortel pánuov pražských vyrčený k žádosti pánuov z brodských, když by který súsed v městě statek maje duom svój chtěl nad druhého súseda duom vyvýšiti a druhého vuole pro nedostatek s ním se vrovnati nebyla, tehda ten, ktož stavie, má na svój groš bez útisku a bez zádavy jeho buď zeď výš neb stavenie vyzdvihnúti, a té povýšené zdi dobrým svědomím náklad v paměti sobě utvrditi pro to, ač by kdy z nadělenie božieho súsed obapolný s ním se chtěl sjednati a vrovnati, aby té zdi polovici zaplatil, neb s ním se o to přátelsky umluvil podlé vuole jeho, ač chce v tom polovici pravú jmieti.

O stavení sráčuov, kuchyní a věcí k těm podobných

Jeden měštěnín, když druhému svému súsedu zhajoval jest stavěti sráče, zda li na 4 nohy od své zdi, ortelováno jest v soudu takto: ač od plotu nemazaného neb dřevěné stěny sráč zdáli na 4 nohy měl by stavěn býti, avšak od plotu s obú stranú mazaného muož býti dopuštěno, kdež jsú úzká měštiště, aby sráč zdáli na tři nohy kopán byl, ale ode zdi na tři nohy tlusté jestliže prevét zdí se z tlúšti na puol druhé cihly, toho nemá v úzkých měštištiech zhajováno býti.

O témž

Ačkoli člověk na svém měštišti od mezi súseda zdáli na 4 nohy sráč mohl by kopati, avšak má li dvuor široký, má jej stavěti, kdež by jemu byl příhodný, a súsedu nenie škodný, nebo súsedé mají o škodách vespolek pokudž mohú se varovati a odměnným heroltováním se snášeti, protož když súsed na dvoře při stěně súseda svého, kdežto k stolu svému miesto hodnějšie jmějieše, sráč chtěl postaviti, usúzeno jest bylo, že by právem od toho měl zbráněn býti a aby v jiném miestě v své ohradě, jenž dobře jmieti móžéše, týž sráč sobě postavil.

O staveních jelikožto navýš, na hluboko a opravení stěn

Když jeden měštěnín z své pinvice pod zemí dieru neb loch pod cestu ulice obecnie kamenem podlaženú k vystuzení pitie letnieho času kopati chtieše, oprostřed řečené pivnice komňatu cihlami vyklenutú v hlubokosti znamenité k výstraze nebezpečenstvie ohňóv počal stavěti, to soused jeho znamenav obeslal jeho před súd pravě, že

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).