Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

on zaplatí. Ale škoda, kteráž od cizieho dobytka v jeho dvoře, kteréhož jest plotem neopletl, přihodila by se, strpěti má. Opět ten, ktož plot dělá, koncovie aneb ratolesti prútie neobracuj na dvuor súseduov.

O kamniech, krmnícech, prevétiech

Opět kamna a miesta, kdež se oheň chová, prevéti a maštale neb krmníci na puol čtvrty nohy ot plotóv buďte stavěni.

Opět ohniště tak buď hlinú obmazáno, aby jiskry neleťaly na dvór ke škodě súseda jeho.

Opět prevét má kopán býti na vlastniem dvoře a pod zemí na dvór súseda nemá veden býti.

O štěpiech

Opět štěpové neb stromové zahradní buďte štěpováni tak daleko od plotu, aby ratolesti od něho visície zahrady súsedovy slunečného blesku nezbavily, nebo přihodí li se to, ovotce těch ratolestí s súsedem, jehož zahradě stiení, má děleno býti, anebo od pána toho štěpu odřezáni buďte, ač by toho soused nechtěl zbaven býti.

O komíniech

Opět kováři, pekaři a těm podobní řemeslníci, jenž při svých dielech ohně často užívají, dým téhož ohně v komíně neb v stavení k tomu zvláště udělaném nad střechu v povětřie mají vyvésti, aby pod střechú jsa přikryt rozejda se súsedóm škodu čině nepokoj by jim činil neb škodu.

O založení nové vsi a právu

Opět ten, ktož znovu ves vysazuje, muož lidem odjinud přichodícím dědičstvie v takové vsi zapsati, ač by koli taká zbožie k takovým lidem nebyla dědičně připadla. Ale však ani ten, ktož sesedlý, ani pán vsi, ani sedláci ve vsi nemohú k své vóli ke škodě obecniemu právu zemskému nového práva sobě naleznúti neb ustanoviti, ale mají se poddati některému právu obecniemu a potvrzenému, jemuž jiné přísedície vsi jsú podddány.

Stavenie znovu proti rozkázaní rychtáře a přísežných nemá stavěno býti

Když mezi dvěma súsedy, z nichž jeden kúpil bieše duom od svého rychtáře, róznice za dlúhý čas bieše, přísežní z téhož města jsú naučeni: cožkoli po zápovědi nového stavenie bylo by vzděláno, má zkaženo býti, nebo takáť jest moc zápovědi rychtářovy a přísežných, že před odpuštěním neslušie žádnému proti tomu učiniti.

Zápovied stavenie má býti v ten

čas a netoliko tomu pánu, ale také i dělníkóm, a což by kto v té zápovědi vystavěl, to má na svój vlastní náklad zbořiti, a ačkoli někomu mohlo by zbráněno neb rozkázáno býti, aby nového stavenie nedělal, avšak řiedké jest, aby jemu bylo bráněno, aby

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).