Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[196r]číslo strany rukopisu

O založení nové vsi a právu

Opět ten, ktož znovu ves vysazuje, muož lidem odjinud přichodícím dědičstvie v takové vsi zapsati, ač by koli taká zbožie k takovým lidem nebyla dědičně připadla. Ale však ani ten, ktož sesedlý, ani pán vsi, ani sedláci ve vsi nemohú k své vóli ke škodě obecniemu právu zemskému nového práva sobě naleznúti neb ustanoviti, ale mají se poddati některému právu obecniemu a potvrzenému, jemuž jiné přísedície vsi jsú podddány.

Stavenie znovu proti rozkázaní rychtáře a přísežných nemá stavěno býti

Když mezi dvěma súsedy, z nichž jeden kúpil bieše duom od svého rychtáře, róznice za dlúhý čas bieše, přísežní z téhož města jsú naučeni: cožkoli po zápovědi nového stavenie bylo by vzděláno, má zkaženo býti, nebo takáť jest moc zápovědi rychtářovy a přísežných, že před odpuštěním neslušie žádnému proti tomu učiniti.

Zápovied stavenie má býti v ten

čas a netoliko tomu pánu, ale také i dělníkóm, a což by kto v té zápovědi vystavěl, to má na svój vlastní náklad zbořiti, a ačkoli někomu mohlo by zbráněno neb rozkázáno býti, aby nového stavenie nedělal, avšak řiedké jest, aby jemu bylo bráněno, aby [196v]číslo strany rukopisunevzdělával starého. Opět ač by kto stavěl se na obecnie cestě a na obci, muož rychtáři rozkázáno býti, aby nedopúštěl. Opět všeliký, ktož stavie, muož prst, piesek, hlínu aneb což takových věcí jest, na ulici neb na cestu obecní, dokudž nevyveze, sypati a skládati bez všelijakého odporu súsedského.

De execione … domus appelllationemcizojazyčný text

Ortel pánuov pražských vyrčený k žádosti pánuov z brodských, když by který súsed v městě statek maje duom svój chtěl nad druhého súseda duom vyvýšiti a druhého vuole pro nedostatek s ním se vrovnati nebyla, tehda ten, ktož stavie, má na svój groš bez útisku a bez zádavy jeho buď zeď výš neb stavenie vyzdvihnúti, a té povýšené zdi dobrým svědomím náklad v paměti sobě utvrditi pro to, ač by kdy z nadělenie božieho súsed obapolný s ním se chtěl sjednati a vrovnati, aby té zdi polovici zaplatil, neb s ním se o to přátelsky umluvil podlé vuole jeho, ač chce v tom polovici pravú jmieti.

O stavení sráčuov, kuchyní a věcí k těm podobných

Jeden měštěnín, když druhému svému súsedu zhajoval jest stavěti sráče, zda li na 4 nohy od své zdi, ortelováno jest v soudu takto: ač od plotu nemazaného neb dřevěné stěny sráč zdáli na 4 nohy

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).