Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

kšaft činí, jestliže s ní dětí nejměl, nemuož jé toho věna zbaviti. A pakli jest žena vieru manželskú cizoložstvem přestúpila {činila li jest úklad}marginální přípisek soudobou rukou nebo ač jest o smrti muže svého vskutku úklad činila a nebo jiné věci tak těžké se dopustila, ona sama se věna spravedlivě jest zbavila.

Žena s mužem rozvedená právem nemóž věna ztratiti skrze to

Jestliže muž a žena manželsky neb řádně spojeni, potom po několika letech duchovním právem byli by rozvedeni, tak však, pokudž jsa jsú spolu živi byli, nevěděli jsú, by neřádně spolu přebývali, skrze takové rozvedenie žena věna, kteréž jie muž při smlúvách slíbil, nemá býti zbavena, nébrž má jé dáno býti s pomocí práva neb soudu bez otporu všelijakého muže i dědicóv.

Věno kdy má placeno býti

Poněvadž věno přirovnává se mzdě tělem zaslúžené, téhož dne, kterýž manželstvie tělesným spojením bylo by skonáno, vedlé zpuosobu slibu má plně býti zaplaceno.

Věno muož býti v mohovitých věcech

Nenie potřebie, jakož některá práva chtie, aby věno toliko ukázáno bylo na zemi, totiž na dědičstvích zemských, nébrž jest li slíbeno naprosto na hotových penězích neb na jiných mohovitých věcech, muož ukázáno býti.

Věnem prvé žena má ujištěna býti nežli muž

Jestliže žena slíbila by muži 10 f a muž zase slíbil by 20 f, žena k napomenutí muže nemá nucena býti, aby svój slib naplnila, leč by dřiev, ač žádá, slibem mužovým byla ujištěna.

Věnné sbožie po muži prvé má prodáváno býti nežli ženské

Ač by muž a žena při smlúvách manželských neb v manželství jsúc spojeni, věci nemohovité buďto naprosto neb pod jménem věna vespolek snesli, muž potřebú jsa hnut, prvé své sbožie nežli ženské má zpeněžiti plným právem, nebo pohlaví ženskému při takých věcech jakožto křehčejšiemu radějí má opatřeno býti. Také dobývanie statku jest snadšie muži nežli ženě. A nadto pak i živnosti vedlé veřeji chodicí hledati ženě hanebnějie a tieže jest než muži.

Žena pro věno nenieť paní statku

K otázce některakých jest usúzeno, že když bude zaplaceno věno obojieho manžela, přietelé ženy nemohú muže nutiti, aby slíbil, aby věno nebylo umenšeno a utraceno, nebo muž jest věna i ženy pán a zprávce, mocen jsa toho prodati neb kupovati a jinými obyčeji štěstie neb neštěstie sobě i ženě tělesné potřeby jednati, jakž se jemu líbí. Avšak byl li by zjevný mrhač statku a bezpotřebný

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).