Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Některací otázku jsú učinili, muož li pro dluhy zaplacené přijato býti svědectvie lidí v jiném soudu sedících, v kterémž jsú dluhové zašli. Jimžto konečně jest otpověděno: Jestliže ti lidé jsú dobré pověsti, jich svědectvie má slyšáno býti, nebo ač práva krumfeštnie nebo stará pravie práva, že hospodář hostě pro dluhy přemoci má najméně jedniem měštěnínem města, avšak k dovedení dluhuov zaplacených lidé cizí, toliko když jsú hodní, svědečstvie mohú vydávati, jakož také dluhové v jednom soudu zašlí neb zdlužení v jiném soudu mohú placeni býti.

Dluhové královští a obecní jiným dluhóm mají býti předloženi

Ačkoli při dluziech osob stranních prvost času mocnějšie právo činí, bez otporu však toho dluhové královští a obecní obci městských, {obecní dluhové pře-čí ?}marginální přípisek mladší rukou jakožto steuracizojazyčný text neb poddymie nebo lozunk, holdové, dani ungelt neb clo, mzda od ponócky a těm podobní všem dluhóm se předkládají.

Dluhové li prve mají placeni býti či věno slíbené

Odpověd: Jestliže dluh prve jest zašel nežli věno slíbené, tehdy žalobník z dluhu radějí má dopuštěn býti k duovodu svého úmysla. Pakli zpět neb otpornie bylo by, tehda nebude li věno slíbené skrze dědice vlastnie manželky pošlé zhašeno, všelijaký dluh potom zdlužený rozumně předcházie. Avšak při věnech zvláštní výmienky, kteréž se často vymieňují, pilně znamenány mají býti, a těch hledaj dále pod nápisy o věnech.

O vazbě dlužníka

Ačkoli kto druhého pro svój dluh v soudu obdržal, nemá li čím platiti, nechce li věřitel bez toho býti, rychtář dlužníka vlastní rukú věřiteli vydaj, kteréhožto ani v studeném miestě ani v horce přielišném nemá chovati, než toliko v železe ručniem. A krmiti jej bude čtvrtú čestí chleba za peniez kúpeného a čieší vody. A pakli kradmo uteče, tehda věřitel, ktož by jej kolivěk lapil, s vědomím rychtáře vazbú jej bude držeti.

Obyčej chovánie vězně dlužníka

Dlužník nemaje čím zaplatiti bude li dán zárukú od rychtáře tomu, jemuž jest dlužen, chovati jej bude v bezpečném miestě a pevném a zavřeném bez želez a krmiti jej bude málem chleba a vody tak, aby hladem neumřel, aneb jej dá rychtáři, kterýžto z toho, že moci soudné užívá, v kládě jatého pouty jej bude vězeti. A když čtrnácte dní pomine, zaplatie podrychtářiemu mzdu, pokudž byl učinil smlúvu, aby jej choval, pod takúto výmienkú puštěn bude a má přisieci na kříži, {přísaha dlužníka vězně}marginální přípisek mladší rukou což robotú svú dobude a vydělá, že odtud

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).