Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

neměl přemožen býti svú vlastní pečetí. Má však při takových listech, kteříž předcházejí starostí času, t. kteříž jsú starší, pilně znamenáno býti, byl li by duovod nebo slib v nich sepsaný osobný čili skutečný, neb vedlé toho právo a ortelovánie miení se.

Svědectvie dlužníka svému věřiteli jest podezřelé, jelikož k starosti dluhu

Causacizojazyčný text Přihodilo se, že když pět věřitelóv žalovali jsú na jednoho dlužníka, jeden z nich žádal sobě jest přísudku, jestliže by on skrze dlužníka dovedl, že by jeho dluh starší byl časem, nežli dluhové jiných čtyř, nemá li jemu před jinými zaplaceno býti, ale jiní čtyřie odporně zpět dovodili jsú, poněvadž oni starost dluhóv svých věrohodnými lidmi okázati mohli, takové svědečstvie nemá li slušně předloženo býti svědečství služníka. {Svěděčstvie dlužníka podezřelé}marginální přípisek mladší rukou Odsúzeno bylo jest skrze soudce, že v takové příhodě svědečstvie dlužníka jest podezřelé, nebo mohl by některý věřitel tajně zřiezenie učiniti s dlužníkem, že by k jeho straně svědčil ke škodě druhým, protož svědečstvie hodných mužóv, kteréž jsú oni čtyřie k své straně vedli, má radějí slyšáno býti.

Starší dluh prve právo obdrží

Zastaralý dluh ovšem právo obdrží, protož ač věřitel ty věci, kteréž jest dlužníku prodal, v jeho moci zastihl by, však přijde li nato starší věřitel a nařkne ty věci neb obstaví, tomu se má prve spravedlivé státi.

O pochybení, který dluh byl by starší

Ač jest řečeno, že při placení dluhu prvost času mocnějšie právo činí, avšak jestliže by dědičstvie mnohým věřitelóm bylo zastaveno a za menšie penieze, než jsú dluhové, prodáno bylo by, a pochyboval li by, který dluh byl by starší neb prvnější, aniž by dostatečně mohlo dovedeno býti, jest dobře rozumné, aby přísežní sečtúce dluhy jednomu věřiteli, tolikéž porazili na kopě jako druhému. A což po učinění takové porážky jednomu každému věřiteli nedostalo by se, v tom jemu dlužník zavázán bude vedlé práva.

Rychtáři má býti oznámeno, kterak jsú dluhové zašli

Žádá li obžalovaný, tehda rychtář má připuditi žalobníka toho, jenž žaluje z dluhu peněžitého a zvláště velikého, aby to světle oznámil, z které věci, kterak a v kterém miestě a který čas takoví dluhové jsú zašli. {o dluziech, jak jsú zašli}marginální přípisek mladší rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).