Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jimiž řečený dlužník je o jich dluziech ujistil {mezi hostinskými a domácími věřiteli soud}marginální přípisek mladší rukou bieše, prvnější byli by časem, nežli duovodové, kteréž spoluměšťané jeho o svých dluziech jsú dovedli, má li se jim prvé z statku dlužníka spravedlivé státi. Ale spoluměšťané dlužníka zpět žádali jsú úsudku k své straně, poněvadž oni i dlužník v témž súdu přísedí a sbožie téhož dlužníka právu jich bylo by poddáno, a na dluhy, jimiž jest jim dlužník zavázán listovním svědectvím přísežných i jiných mužóv věrohodných tak dostatečným neb stálým, jakž by v jich práviech bylo dostatečno, dokázati a vystaviti chtěli by, nemá li takové jich dokázanie a duovod starosti času, kterúžto věřitelé odjinad přišedše dovodili jsú k své straně, vedlé spravedlnosti předloženo býti. Protož soudce pilně pováživ s svú radú duovoduov obojie strany, {výpověd hostinským}marginální přípisek mladší rukou nalezl jest za právo, že věřitelóm příchoziem bez otporu duovodóv o dluh spoluměšťanuov pro starost času, t. že jest starší dluh, prvé se má spravedlivé státi z statku dlužníka často řečeného. Nebo poněvadž dlužník mnoho let byl jest z počtu spoluměšťan téhož města a ve mnohých přech pečet svú (jakož jsú přísežní zvykli činiti jiným lidem prošeni jsúce od nich k listuom, v nichž jsú své skutky sepsali na svědectvie, aby pevnost jměly) přivěšoval jest, bylo by velmi neslušné, by v svých vlastních skutciech neměl přemožen býti svú vlastní pečetí. Má však při takových listech, kteříž předcházejí starostí času, t. kteříž jsú starší, pilně znamenáno býti, byl li by duovod nebo slib v nich sepsaný osobný čili skutečný, neb vedlé toho právo a ortelovánie miení se.

Svědectvie dlužníka svému věřiteli jest podezřelé, jelikož k starosti dluhu

Causacizojazyčný text Přihodilo se, že když pět věřitelóv žalovali jsú na jednoho dlužníka, jeden z nich žádal sobě jest přísudku, jestliže by on skrze dlužníka dovedl, že by jeho dluh starší byl časem, nežli dluhové jiných čtyř, nemá li jemu před jinými zaplaceno býti, ale jiní čtyřie odporně zpět dovodili jsú, poněvadž oni starost dluhóv svých věrohodnými lidmi okázati mohli, takové svědečstvie nemá li slušně předloženo býti svědečství služníka. {Svěděčstvie dlužníka podezřelé}marginální přípisek mladší rukou Odsúzeno bylo jest skrze soudce, že v takové příhodě svědečstvie dlužníka jest podezřelé, nebo mohl by některý věřitel tajně zřiezenie učiniti s dlužníkem, že by k jeho straně svědčil ke škodě druhým, protož svědečstvie hodných mužóv, kteréž jsú oni čtyřie k své straně vedli, má radějí slyšáno býti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).