Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

leč s jich povolením žádného placenie dluhóv nemá činiti. {dluh ženy}marginální přípisek mladší rukou A pakli zase zpět žena chudá pojala by muže sbožie majícieho, z sbožie, jehožto nenie paní, aby dluhy platila, kteréž byla dřieve dlužna, nemóž býti puzena vedlé práva.

O obdržení dluhóv, k nimž se dlužník diel zná a diel otpierá

{ortel o dluhu}marginální přípisek mladší rukou Usúzeno jest zde, jestliže obžalovaný pro dluh diel dluhu odpierá a diel se zná, když za odepřený diel má přisáhati, aby diel, k němuž se zná, u kříže složil.

O témž

{žaloba prostá z dluhu}marginální přípisek mladší rukou To jest právo starodávnie: ktož jest z dluhu prostě obžalován, před soudem odpovie li, by jej zaplatil, má to sám třetí na kříži okázati.

Opět die li věřitel, že by miesto peněz od dlužníka v dluhu, jenž jest jemu sám zase byl dlužen, vzal, ale dlužník řekl li by ty penieze ne v dluhu, kterýž věřitel praví, ale že by jemu to dal v jiných dluziech, v také příhodě viec má býti věřeno dlužníku, nežli věřiteli.

O placení dluhu před časem

Nemá býti puzen věřitel, aby vzal diel peněz před rokem uloženým, veškeren však dluh jemu obětovaný z práva má vzieti, nébrž jestliže věřitel pro určený rok úrok nebo jiný užitek s dluhu měl by přijieti ještě dřieve, než duojde rok, ač dlužník žádá, má jemu vedlé spravedlnosti zaplatiti.

O dluziech jelikožto ku počtu mezi hostmi a domácími

Že často pro počet a učítanie dluhóv strany soudie se, usúzeno jest skrze súdce, že ač by jedna strana od druhé počtu požádala, hned týž počet má se státi odejdúc od stolic soudných. {pro počet stranám nemá odkládáno býti}marginální přípisek mladší rukou A jestliže by se nesjednávali v počítaní, žalobníku staň se spravedlivé od obžalovaného, a to jestliže obě straně v jednom soudě přísedie. {jinak o hosti z jiného soudu}marginální přípisek mladší rukou Pakli by jedna strana hostí a z jiného soudu byla, k učinění počtu cíl čtrnácti dní jmieti budú, nadto pak ač by snad jedna strana z jiné země byla {z jiné země prodlení za 6 nedělí}marginální přípisek mladší rukou a dluhové, z nichž žalují, velicí byli by a z kupečstvie a z jiných příčin v dalekých krajinách zdluženi, čas k učinění počtu za šest neděl jměj prodlenie.

Dlužník prvé li hostem či domácím dluh má platiti

Když některaký měštěnín tak v rozličných městech, jako i v městě, jenž bydléše, v rozličné dluhy vzdlužil se jest, přišli jsú odjinad věřitelé, tehda dlužníka před soud připravivše, žádali jsú úsudku, poněvadž listové,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).