Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pán buoh die ve čtení: práce námezdníka tvého neostávaj u tebe až do jitra, {Služebníkuom najprv má placeno býti}marginální přípisek mladší rukou umře li otec čelední, z zbožie pozuostaveného služebníkóm a děvkám před jinými dluhy mzda, kterúž jsú zaslúžili až do času smrti páně, má dána býti. Pak jestliže by vladaři statku odumřeného též služebníky a děvky nebo čeleď domovitú až do času jim k službě najaté uloženého chtěli držeti, majíť slúžiti, na konci času mzdu svú úplně vzieti majíce. Pakli by jim dali odpuštěnie a viece mzdy, nežli by se jim mělo dostati, jsú vzali až do dne smrti páně, toho nemají navrátiti.

Opět bude li čeleď najatá na týdne nebo na měsiece a jest v pochybení, jak dlúho slúží, kterak dlúhého času čeleď svú přísahú potvrdí, {přísaha čeledína za mzdu}marginální přípisek mladší rukou tak mnoho mzdy vezme. Pakli jest na milosti slúžila, na tom dosti jměj, což jé bude dáno. Opět umře li čeleď nedoslúže času, což jest až do dne smrti zaslúžil, tak mnoho tomu, ktož miesto něho mzdy žádá, dáno má býti vedlé práva. Opět služba řečená lidlon, i.cizojazyčný text mzda, {Soud obdržaná do západu slunce}marginální přípisek mladší rukoukteráž jest obdržána soudem, téhož dne za slunce má býti zaplacena anebo základ v tom od rychtáře daný hned zajtřejší den s vědomím svědkuov muož prodán býti.

Mohú li staveni býti hosté a lidé z jiného soudu pro dluhy zaplacené

Některací otázku jsú učinili, muož li pro dluhy zaplacené přijato býti svědectvie lidí v jiném soudu sedících, v kterémž jsú dluhové zašli. Jimžto konečně jest otpověděno: Jestliže ti lidé jsú dobré pověsti, jich svědectvie má slyšáno býti, nebo ač práva krumfeštnie nebo stará pravie práva, že hospodář hostě pro dluhy přemoci má najméně jedniem měštěnínem města, avšak k dovedení dluhuov zaplacených lidé cizí, toliko když jsú hodní, svědečstvie mohú vydávati, jakož také dluhové v jednom soudu zašlí neb zdlužení v jiném soudu mohú placeni býti.

Dluhové královští a obecní jiným dluhóm mají býti předloženi

Ačkoli při dluziech osob stranních prvost času mocnějšie právo činí, bez otporu však toho dluhové královští a obecní obci městských, {obecní dluhové pře-čí ?}marginální přípisek mladší rukou jakožto steuracizojazyčný text neb poddymie nebo lozunk, holdové, dani ungelt neb clo, mzda od ponócky a těm podobní všem dluhóm se předkládají.

Dluhové li prve mají placeni býti či věno slíbené

Odpověd: Jestliže dluh prve jest zašel nežli věno slíbené, tehdy žalobník z dluhu radějí má dopuštěn býti k duovodu svého úmysla. Pakli zpět neb otpornie bylo by,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).