Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jestliže by svrchupsané sbožie v té chvíli mnohem by bylo polepšeno, poněvadž by jim nic viece nevydala, než což jsú vzieti měly otcovým rozkázaním. O tom konečně jest usúzeno, že duovod vdovský má přestati a to, což panny tieží a žádají, má se státi a dopuštěno býti, jakožto příslušie spravedlnosti.

O škodách příhodných při šrotování pitie

K otázce kupcóv a formanóv často usúzeno jest: {o šrotéřích}marginální přípisek mladší rukou když šrotéř na líhách a na provaziech nebo forman na voze sud jměl by, bude li sud mdlý a zlomí se nebo jiným obyčejem bez netbanlivosti však a neopatrnosti šrotéře a formana tekl by aneb rozbil by se, takovú škodu pán bude trpěti.

Opět ač pod vozem jdúcím most zlomil by se, škodu koní a vozu forman, ale škodu toho sbožie pán podstúpí. Opět přijde li vuoz k které vodě, kteráž se jest nad obyčej zvodnila a vylila, nezkusí li forman dřieve pilně brodu a ohledá, ač se pustí neopatrně do vody, tehda ze škody, kteráž se přihodí na sboží, jenž veze, pánu toho sbožie má odpoviedati.

O škodách jatého neprávě

Ktož koho neprávě rychtářem k jímaní připraví, má jemu složiti tu škodu vedlé nálezu přísežných, kterúž jest vzal skrze to jímanie neb vězenie. A pro hanbu ukojí jej skrze prosbu dobrých lidí. A nadto bude li obžalovaný žádati, má přisieci na kříži, že jeho jímanie nepósobil jest zlú lstí.

O dlužníciech capitolacizojazyčný text prvnie

Jeden mlatec na jednom z přísežných obdržal v soudu puol kopy hl, a když jemu chtěl rychtář základ zpósobiti a opatřiti, požádal jest, aby hledal peněz v truhle přísežného, a ty penieze, poněvadž je obdržal, jemu vydati. I jest otázka, má li se to státi vedlé spravedlnosti. {žádá li, aby bylo v truhle hledáno pro základ}marginální přípisek mladší rukou A konečně odpověděno jest, že tak, protož vedlé žádosti mlatce, jenž jest spravedlivá, rychtář se má zachovati. A jestliže peněz v skrýších a v truhlách přísežného nenalezl by, základ jemu dá, na němž má dosti jmieti.

O dluziech muže a ženy

Vyneseno jest soudem, že vdluží li se muž a pro chudobu nemaje čím zaplatiti, pojme li ženu bohatú naprosto bez výmienky za manželku, zbožie toliko jí příslušného ku placení dluhuov prvé zašlých proti jejiemu otporu připuzen má býti vedlé spravedlnosti, nebo žena pojímajíc muže netoliko sama nad sebú, ale i nade vším sbožím zprávcí ustavuje a vladařem. Ale sbožie dětí takové ženy týž muž, otčím jich,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).