Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Starší dluh prve právo obdrží

Zastaralý dluh ovšem právo obdrží, protož ač věřitel ty věci, kteréž jest dlužníku prodal, v jeho moci zastihl by, však přijde li nato starší věřitel a nařkne ty věci neb obstaví, tomu se má prve spravedlivé státi.

O pochybení, který dluh byl by starší

Ač jest řečeno, že při placení dluhu prvost času mocnějšie právo činí, avšak jestliže by dědičstvie mnohým věřitelóm bylo zastaveno a za menšie penieze, než jsú dluhové, prodáno bylo by, a pochyboval li by, který dluh byl by starší neb prvnější, aniž by dostatečně mohlo dovedeno býti, jest dobře rozumné, aby přísežní sečtúce dluhy jednomu věřiteli, tolikéž porazili na kopě jako druhému. A což po učinění takové porážky jednomu každému věřiteli nedostalo by se, v tom jemu dlužník zavázán bude vedlé práva.

Rychtáři má býti oznámeno, kterak jsú dluhové zašli

Žádá li obžalovaný, tehda rychtář má připuditi žalobníka toho, jenž žaluje z dluhu peněžitého a zvláště velikého, aby to světle oznámil, z které věci, kterak a v kterém miestě a který čas takoví dluhové jsú zašli. {o dluziech, jak jsú zašli}marginální přípisek mladší rukou

O dluziech lozuňku a steury

Jestliže věřitel s svých dluhóv lozunk nebo sbierku městu platí, takového platu nemóž vedlé spravedlnosti od dlužníka vydržeti.

O propitých dluziech

Umře li muž, šenk nemóž obdržeti dluhu svú přísahú řečeného trynkgeltcizojazyčný text na ženě popierajície, leč by snad žena s mužem živým týž dluh osobně propila v krčmě. A takový dluh, kterýž jest propit v krčmě v městských zdech, od šenka muož přísahú obdržán býti a toliko v městském soudu a ne v jiném než v tom, v kterémž jest dluh zašel. {jaký má býti šenk k obdrženie dluhu}marginální přípisek mladší rukou Šenk také nebo šenkéřka chtě ten dluh obdržeti, má býti viery hodný a nepodezřelý, tak aby přísežní měli jej za hodného. Protož potřebie jest, aby byl hospodář poctivý pán nápoje a ne paškřivec neb hubený aneb polizač.

{prohraný dluh nemá súzen býti}marginální přípisek mladší rukou Ale dluh prohraný, jenž slove špílgelt, ani před soud má dopuštěn býti, ani žalujícím z něho spravedlnost má učiněna býti, jakož držie práva městská od staradávna dovedená.

O dluhu mzdy služebnické

V tomto právě hlúpí takto mají naučeni býti, že služebník a dělník najatý, jenž muož nájem dokázati a jest čeledín vezdajší některého pána a náchlebník, muož zásluhu řečenú lidlon i.cizojazyčný text mzdu obdržeti, když čas slúženie již pomine.

Opět poněvadž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).