Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

sud uvieže, stane li se škoda tomu sudu z netbanlivosti na líhách, on jej zaplatí. A též forman, když jemu na vuoz bude vloženo, škodu netbanlivým vezením z rozbitie sudu on vedlé spravedlnosti podstúpí.

Opět o škodách

{ortel o převrácení vozu}marginální přípisek mladší rukou Když některaký host dvú sudú vína v městě, do kteréhož jest byl přivezl, prodati nemohl, formana se dvěma vozy po ně k vyvezení do jiného města zjednal jest, jenž vloživ ty sudy na vozy, s miesta najprvé vozem trhl a hned překotiv jeden, víno jest rozlil, tehda pán toho vína koně z obú vozú obstaviv, žádal jest, aby se jemu spravedlivé stalo a vyrčeno, má li jemu víno převrácené a vylité býti zaplaceno koňmi a jinými věcmi formanovým, jehož byl najal k vezení vína na jiné miesto. A tehda jeden sedlák přišed, kteréhož ten host neznal, by forman byl uvázav se v koně a vuoz, nepřevrácený ten vuoz i s koňmi svój počítaje žádal jest, aby bylo také jemu přisúzeno, moci li bude ty koně s vozem, kterýchž toliko jemu k vezení nájmu bieše pójčil, svú přísahú a súseduov svých svědectvím obdržeti viery hodným. Na kteréžto věci jest usúzeno, že měštěnín nebo host dřieve řečené koně obú vozú, na něž forman, kteréhož byl najal, vína svá naložil jest, spravedlivě jest obstavil. Sedlák však téhož formana z koní a vozu jemu puojčených má viniti zpuosobem práva, ale má býti znamenáno, by byl sedlák přišed řekl formanem najatým koně a vuoz jemu býti ukradené. Tedha by na to přísežní s rozmyslem dobrým měli výnos učiniti.

O škodách skrze oheň vzatých

Když sedlák jeden tří dcer odumřel, bieše jedné vdovy a dvú panen, z nichžto každé odkázal z domu a z jiného sbožie dědičného po něm odumřeného a pozuostaveného, aby jim po pěti kopách hned po jeho smrti bylo vydáno, přihodilo se, že vdova odepřela jest pannám sestrám svým jich dielóv vydati, ale soud s nimi začavši skrze rozličné odkládanie soudem jest je trápila tak dlúho, že skrze spálenie neb shořenie domu a jiného sbožie cena toho tak jest umenšena, že 15 kop za to nikoli nemohlo jest jmieno býti, i učinila jest otázku vdova: takový nedostatek a škoda, jenž jest přišla z příhody, nemají li jakož jí, též i sestrám jejím pannám na jich dielech jednostajně zhynúti nebo sníti? A zase zpět panny otázaly jsú, poněvadž vdova proti pořiezení otce jest činila a je tak dlúhý čas neslušně soudem jest zaměstknávala, že v té mieře řečené sbožie tak jakož se předkládá zhynulo, nemá li takový nedostatek toliko vdově na jejiem diele sníti, nebo jestliže

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).