Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

poručil, poručenstvie jest stálé a přísežný jménem šafáře k duovodu muož vésti svědky plným právem. Pakli žalobník k tomu poručenství nepovolil, tehda moci nemá a obžalovaný pro svú nepřítomnost, ponidž osobně měl jest přiséci jako i svědkové na kříži, svú při ztratil jest a žalobník svú spravedlnost jest obdržal.

Má li pán služebníku svému otpoviedati před počtem téhož služebníka

z toho, ač co vydá na potřeby pána svého nad svój příjem. V té příhodě pilně má býti znamenáno, když ten služebník uvazoval se v zbožie pána svého, kterýmžto sbožím jménem pána svého kupčil jest, jměl li jest co svého vlastnieho orkafu a jestliže jest měl, {jak služebníku má pán odpoviedati}marginální přípisek mladší rukou tehdy najprv zaplatie, což jest pánu vinovat, potom počteno má býti, co ten služebník obrátil jest na potřeby pána svého, a z toho pán k žalobě služebníka slušně má odpoviedati a ta potřeba panská má rozuměna býti netoliko to, což s jeho volí v jeho potřebách služebník jest utratil, ale také což snad bez vědomie páně služebník na jeho potřebné věci jest naložil, jakožto když by peniez vypójčuje dlužníkóm jeho zaň by zaplatil, anebo stavenie opravil, kteréž by se chtělo bořiti, anebo ač by čeledi potřeby k jiedlu kupoval, anebo dědictvie, anebo kterú jinú koli potřebnú věc ač by kupoval, nebo ty a těm podobné věci zjevně od služebníka dovedené pán jemu dlužen jest navrátiti úplně plným právem.

O žalobě a odpoviedaní urozených lidí zemskému soudu poddaných

Ačkoli urození neb vládyky k soudu zemskému měli by připraveni býti, avšak mají li dědictvie v městech a zboží, s toho mohú žalovati a žalobám odpoviedati.

Při žalobách potřebné li jest osvědčenie druhé žaloby

Bude li kto narčen z jedné viny a žalobník maje k němu druhú vinu neosvědčí li toho, otázka, co by při tom bylo za právo? Odpověd: poněvadž při prvnie žalobě nenie osvědčena druhá žaloba, tehda obžalovaný nebude k nie otpoviedati, ale v městských přech opustí li kto osvědčenie a oznámenie, k budúcím žalobám snad neškodí.

Žalobník a obžalovaný zlé pověsti

{výstraha soudcuov}marginální přípisek mladší rukou Při žalobách má hleděno býti, kteraké pověsti jest žalobce a kteraké obžavovaný a kterakým úmyslem žaloba jde, pro lúpež li, ze cti, či pro vyhledánie pravdy, či pro duovod, či pro očištěnie, a padlí li jsú svědkové v přísaze anebo jiný nedostatek trpie li, nebo vedlé těch věcí pokuty bývají uskrovněny, a potřebie jest pilného rozmyšlenie při žalobách, nebo má spatřeno býti, nenie li žalobník a obžalovaný zlé pověsti a poctivého a ctného

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).