Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

při duovod a očista slušně miení se.

Komuž ženu uloudie, ten z toho osobně má žalovati

O tom pováženo jest, že dobře slušné jest, aby žalobník v takové při ne skrze řečníka, ale sám osobně žaloval.

O žalobě podacieho práva

Jestliže by byl otpor mezi stranami o právu podaciem, protože to slušie k duchovniemu, protož duchovním právem má býti rozsúzeno.

Muož li vyobcovaný žalovati v soudu

Vyobcovaný v světském soudu žalovati nemóž, leč by snad jinak bylo v soudu duchovniem.

Má li obžalovaný vždycky odpoviedati žalobě dědicóv

K tomu odpověd: Poněvadž proti té straně, kteréž neslyší, kteráž ačkoli právě k slyšení by přišla, odpierající nemá býti súzen, a také poněvadž z obecné řeholy práva městského obžalovaný žalujíciemu povoluje anebo odpieraje měl by odpoviedati, tehda žena a dědicové mají vedlé práva k žalobám otpoviedati.

O výmienkách žalobníka

O tom znamenáno má býti: Ač rychtář a přísežní o těch věcech budú svědčiti, kteréž jest žalobník při výmienkách předložil, tehda obžalovaný nemóž řečníka jmieti a má smrtedlnú muku trpěti. A znamenáno má býti pilně, že v těžkých přech, jako jest, že by kto vraždu učinil před očima přísežných, aneb že by před soudem pokoj skutkem zrušil, a nebo protivie se soudu, a nebo jinú takovú neslušnost učiní, již řečený obyčej se zachovává, totiž že obžalovanému, ač žalobce prosí, řečník nebývá dán, ale hned jako přemožený má odsúzen býti.

O výmienkách obžalovaného

Usúzeno jest, ač obžalovaný muož žalobníka přemoci svědomím dostatečným, jakož zpuosob práva žádá, že by prve pro zlodějstvie znamenité pokuty platil, on toho má užiti a nenie dlužen k jeho žalobě odpoviedati, kteráž se drží domnievá a všetečná, nebo lest a lstivost dolus et frauscizojazyčný text žádnému nemají děditi, nebo ktož jest byl jednú zlý, vždycky jest potom ve zlém domnění.

Žalují li z vraždy na rychtáře neb na konšela, kto má to súditi

Bude li žaloba na rychtáře z vraždy, má li on sám to súditi či kto jiný? Odpověd, že bez otporu jakýchkoli výmluv rychtářových výmienka žalobníka jako rozum má dopuštěna býti, protož pro uvarovánie zlého domněnie rychtář nemá ani v soudu seděti ani úřadu svého jinému poručiti, než přísežní pro tu vraždu mají rychtáře voliti osobu obecní stranám k tomu soudu dobře příslušějcí.

Opět v jiné příhodě znamenaj: Když by rychtář chtěl žalobu vésti jako jelikožto rychtář, otázka o tom. Usúzeno jest, že i v také příhodě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).