Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rozváženie. Druhým obyčejem, že ač jest svědky vystavil, avšak když jest měl přísahu činiti, tehda zpuosob přísahy změniv padl jest. A tak dosti jest na tom, že dlužen bude pokuty za přísahu, ale jiných nic. O tom hledaj níže při nápisiech Obžalovaný z krádeže po čtvrté, móž li, se očistí a O pokutách a O mukách.

Proviněnie rodičóv má li přijíti na jich dědice a syny

Ačkoli nenese syn nepravosti otce svého tak, aby pomstu trpěl za jeho vinu, avšak jestliže ze zlého činěnie otcova, jakožto z krádeže, z lúpeže a k tomu podobného, které věci k dědicóm, náměstkóm, nebo k jiným kterýmkoli vládařóm přislíbí nepravě, z těch věcí i praví dědici, jimž jest to bylo odjato, i jich potomní dědicové i všichni jiní, k nimžto potom by příslušalo, žalovati mohú plným právem. Potřebie však jest v takových zlých činění, aby prvotnie osoby, jimž se škoda stala, zjevně to osvědčili, ač z hodné příčiny žalobu svú k budúcím časuom odloží, nebo tak ty věci dědicóm bývají navráceny i od dědicóv jdú.

Zuostane li co obecnieho za úředníkem

Opět jestliže by otec buďto penieze a nebo jinú kterú obecní věc, anebo zbylo co za ním z kterého úřadu obecnieho, a on to k svému užitku obrátil, jemuž jest byl ten úřad poručen, tehda také žaloba příslušie na dědice. O tom hledaj níže o vraždách a o mordiech a o jich sboží.

O žalobě duchovních lidí

Poněvadž duchovní člověk prelátu svému poddaný, ani vládne svým vlastním, aniž užívá své svobodné vóle, tehda bez otpuštěnie opata a staršieho svého k žalobě dědictvie nemá dopuštěn býti vedlé práva.

Žaloba z vraždy komu příleží, dětem li či ženě, když jsú nesvorní

{z vraždy od dětí prve má býti žalováno}marginální přípisek mladší rukou O tom znamenáno býti má, že žaloba dětinská předložena má býti žalobě ženské z vraždy muže jejieho, protož v tom žaloba dětinská mocnějšie jest než žaloba ženy, nebo žena muož jiného muže pojieti, ale ti děti jiného otce nemohú jmieti….cizojazyčný text

O žalobách z vraždy a o jiných rozličných příbězích při vraždě

Znamenáno má býti, že rukojmie z vraždy zavázáni mají býti v summě padesáti funtuov, jenž činí 30 ff a výše, z nichžto třetina rychtáři, třetina žalobníku a třetina městu má dána býti, jakož se v práviech prvotních zavierá. {Rukjomie pokuta za vražedlníka}marginální přípisek mladší rukou Opět znamenaj, že rukojmie za obžalovaného z vraždy nemají býti hlav zbaveni, ač snad obžalovaný v své při padna utekl by, ale toliko 30 ff zaplatí. Protož jestliže by kto z viery, milosti neb lítosti slíbil za koho, jenž jest obviněn z přestúpenie,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).