Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

prvé spravedlivé má se státi

Komuž rychtář svědčí, že prvé svú žalobu znesl, toho žaloba má prvé jíti, leč by druhého větčí škoda odtiskla. Soudce neb rychtář nemá se pokrývati, ale žalujícím má dosti učiniti, pakli by nebyl doma nalezen, žaloba jeho čeledi má býti oznámena.

Ať běžíta li dva před domem křičíce, to nenie žaloba, neb žaloby před soudci s kázní mají býti předloženy. Opět ktož rychtáře v jeho domu hledaje nenajde jeho a žalobu svú čeledi oznámí, ten prvé má slyšenie jmieti než onen, jenž rychtáře zde onde po ulicech hledaje tam žaluje.

O prvotnie žalobě

Tytus jsa připověděn k soudu k středě, potom soud byl odložen do soboty a v tom Tytus jsa obžalován připověděl jest k soudu žalobce svého. Otázka, kto má prve slyšán býti. Ortelováno jest takto: že odloženie soudu od středy až do soboty jest jako hlavnějšie věc a přípověd k soudu k středě jest věc příhodná a tak menšie v své moci, ta jest také k sobotě byla odložena, protož napřed připověděný dlužen jest žalobě druhého, jenž jest v té chvíli ve čtvrtek neb v pátek lstivě na druhého žaloval odpoviedati. … principale pro fert… suo accesa… dolose pro cu…cizojazyčný text

Žaloba z ran má býti předložena žalobě z dluhóv

Prvé li obžalovaný má pánu z dluhuov a ze škod odpoviedati, čili uraženému prvé z ran odpoviedati? Ortel: poněvadž tělo lidské dražšie jest nežli penězy, obžalovaný prvé má raněnému odpoviedati, nežli pánu z dluhu a ze škod.

Rychtářova žaloba má li předložena býti jiným žalobám

Znamenaj, že žaloba soudce má prvé slyšána býti, nebo poněvadž soudce miesto pána jest a jemu pro jeho úřad spravedlivé ode všech poddaných slušie poddanú býti a k němu lid obecní pro skrocenie sváróv a súdóv o všecky neslušnosti ukrocenie k upokojení stran běží, tehda jakožto údové hlavy a poníženější vyššieho mají následovati a jemu nebrániti, ale radějí každý vedlé své možnosti mají jemu pomoci. Ale potupa a útok jemu a jeho úřadu učiněný pro viněnie straně odporné jakžkoli velikému slušně má předložena býti a o přísežných má též rozuměno býti, přihodí li se, že by se kto zprotivil právu.

O žalobě pro úklad vraždy

Obžalovaný pro úklad vraždy, jenž německy vollostcizojazyčný text slove, jestliže v čas též vraždy malú ranú a lehce raněn byl, prvé má otpoviedati z toho, že jest ukládal vraždu, nežli žalovati bude z rány. Pakli by na úd byl ochromen neb těžce raněn, tehda slušně má býti připuštěn k žalování.

O žalobě pro zálohy

Ačkoli pro zaviněnie nebo pro rány učiněné

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).