Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ten má prvé žalovati, ktož prvé před rychtář jest přistúpil. Avšak ktož by na druhého žaloby činil, nebo jeho čekal neb útok naň učinil, jestliže strana otporná prosí, tehdy prvé má žalovati vedlé práva.

O žalobě o sedání neb pobiezení k bitvě

Ktož druha pobiedi k bitvě, prvé li má slyšán býti v soudě? Odpovied, že nic, nebo poněvadž takový žalobce ani skrze svědky, ani listy, ani přísahú, ale skrze pobiezenie, jenž nenie žádný zpuosob duovodu, úmyslu svého nechtěl jest dovésti, muož prostě neb potvrzením neb odepřením k jeho žalobě odpoviedati. Také skrze pobiezenie, jakož žalobce miení, nemá domněno býti, by spravedlivú při držal, nebo smělost, kteráž z takého pobiezenie přichodí, jest všetečná a nedostatečná, a nemá pohnúti rozumu soudce. {… v domňení}marginální přípisek mladší rukou Ale jiné jest domněnie potřebné a náhlé, jako když by v miestě tajném muž nahý sám s ženú nahú samú byl nalezen, domněnie jest, že by ji tělesně poznal, a takové doměnie úmyslem soudce nikterak móž pohnúti.

O témž

Jestliže by kto druha před rychtářem a přísežnými nepoctivými slovy okřikna i pobiedil by ho k bitvě, o tom znamenaj: Takový dvojím obyčejem jest zavinil, totiž slova hanlivá mluvě a k bitvě pobiezeje, a ačkoli pro řeč dlužen by byl pokuty dva funty, avšak pro pobiezenie dlužen jest také tři funty, a tak zaplatí pět funtóv. A to jestliže pokáním hnut jsa svú vinu vyznal by, tehda tak lehkú pokutu daj a daj se na milost. Protož rozuměno má býti, že z pobiezenie k bitvě nepocházie duovod pravý, ale zlé domněnie. A protož

ktož by koli všetečně před přísežnými neb v soudu na člověka zachovalého

žaluje nebo řečí nízkú jej okřikna směl by jeho k sedání pobiediti, jakožto lúpežník a všetečný žaluobce zaplatí pokuty čtyři kopy kromě těch pokut, kteréž jsú pro haněnie uloženy. {o haněnie tolikož lidí pokuta}marginální přípisek mladší rukou Pakli by lúpežník ze cti takový peniez nejměl, tehda za šest neděl vazbú tresktán buď. Pakli jest osoba lehká a nepočestná, tehda k slúpu a prostřed lidí přivázán jsa mrskán buď a z města potom buď vyhnán.

Stavenie pro penieze a žaloba o zbožie {žaloba o peníze kdežkoli muož býti}marginální přípisek mladší rukou

Na kterémžkoli právě člověk obžalovaného nalezl by, na tom právě o penieze móž naň žalovati. Ale o zbožie, což se dědí a jiných věcí nemohovitých týče, o to musí k tomu právu hleděti, kdež to zbožie leží.

Muož li žalobce a obžalovaný svú při jinému poručiti

Znamenaj: Jestliže obžalovaný s povolením žalobce svého při svú přísežnému by

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).