Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

A přirozená zajisté práva, kteráž se zachovávají ode všech pohannóv jednostejně, ustavena jsúc některakú božskú múdrostí, vždycky stálá a neproměnná zuostávají. Ale ta práva, kteráž jest sobě samo město ustavilo, často se mění, nebo tajným svolením lidu nebo jiným právem potom vydaným. {právo všelijaké přísluší k osobě, k skutku, k žalobě}marginální přípisek mladší rukou Ale právo všelijaké, jehož užíváme, neb příslušie k osobám nebo k statku nebo k žalobě, a protož najprv vizme o žalobách na osoby, nebo práva nemají minulým haněnie zbuzovati, ale mají budúcím věcem zprávu ukládati.

Ktož jest k soudu připověděn celý den má soudu čekati či do určené hodiny

Jestliže v městské při k žádosti žalobníka obojí straně den k stání byl by uložen k duovodu pře prožalovánie, zmešká li žalobník hodinu a obžalovaný jestliže stane žádaje, aby se jemu stalo vedlé práva usúzenie, takto má súzeno býti: Jestliže žalobník ve třech dnech pořád zběhlých nepřijde a nuzné potřeby neokáže, tehda obžalovaný od jeho žaloby jest zproštěn. {pokad má soudu čekati}marginální přípisek mladší rukou Pakli by hned po tom odsudku žalobník přijda žádal nálezu vedlé práva, poněvadž toliko puol dne jest minulo a celý den byl by jemu slušal k roku položenému, a slunce ještě nezapadlo i zdá se, že by včas přišel a vedlé jeho žaloby že by se jemu jmělo spravedlivé státi,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).