Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

mohl by se vinného nazvati, pro něžto žalobník nemoha tomu dosti učiniti, spravedlnosti nemohl by dosáhnúti.

Když by dva byli vražedlníky a žaloba toliko na jednoho

Ač přietelé zabitého žalují toliko na Petra z vraždy, a učinil li by očistu lúpeže ze cti neb bezprávie vedlé obyčeje na Petra jako na jisce vinného, Petr má z vraždy odpoviedati bez otporu žaloby na Pavla, kterážto žaloba ač před Bohem byla jest spravedlivá, snad však před lidmi nemuož býti nikterakým obyčejem bez poškvrny podezřenie.

Psanec vyznaje se z vraždy sám bez žaloby duchovní pokutu trp

O tom tak zuostáno jest, že poněvadž žaloba jedné vraždy na jednoho obžalovaného a zproštěnie dostatečně se skonává, poněvadž z již řečené vraždy vedlé spravedlnosti zproštěn jest, nenie slušné, aby druhý, na něhož jest žaloba neprošla, rychtáři kterú pokutú byl vinovat, ale jestliže se zná vinen býti vraždú, takže se vyznává skrúšeným srdcem, utec k tomu se, {pokora}marginální přípisek mladší rukou ktož v duchovenství ukládá spasitedlné pokánie. Pakli by z mordu, z zlodějstva a k tomu podobného hřiechu hanebného skrze někoho naň vyznánie se stalo, přísežní pilně pomyslé, kteraký mají soud vydati.

O žalobě z vraždy na dvě ženě skrze čáry zjednané

Když jest umřel některaký mládenec, tehdy otec jeho žaloval na dvě ženě pravě, že skrze jich čáry syn jeho sšel jest, jakož slyšal z úst syna, když na smrtedlné posteli ležal. K tomu úsudkem odpověděno jest, že bez otporu seznánie mládence a žaloby otcovy budú li duovodové ženští nalezeni praví, nenie rozumné, aby odpoviedali tak, jakož se otpoviedá z vraždy, avšak že obecnie řehola práv městských die, že ke všelijakému prožalování žalobníka obžalovaný odpieraje neb povoluje má odpoviedati, dostatečno jest, aby ženy sprostnie odpoviedaly a prostú přísahú se očistily. Protož poněvadž při úhlavních vinách potřebie jest jasnějšieho duovodu nežli při městských přech, když žaloba jde na koho z čáruov a z jiných k tomu podobných žertóv, jenž nezjevně, ale tajně se dějí, přizřeno býti má k těm věcem, kteréž plodie zlé doměnie, totiž byla li je která z těch žen kuběna kterého muže, a jestliže je, snad před lidmi věrohodnými o témž muži řekla, jestliže toho a tohoto neučiní, aneb nepřestane li těchto a těchto věcí, chci mysliti o jeho bezživotí, zvláště pak obierá li se s čáry, a v takovém skutku byla kdy polapena, tehda taková žena k soudu jsúc připověděna potřebuje, aby jako vražedlnice s svědky se očistila. Nebo ne ve všech přech potřebie jest jednostajných duovodóv, nébrž vedlé rozličnosti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).