Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<7r7v8r8v9r9v10r10v11r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mužie pak ti, ješto jě zbili biechu, vzemše koně a oděnie jich pojevše, na jiné, aby je zbili, silně jsú sě připravili. To když uslyšě Vlasta kněžna jich, hněvem roznietivši sě násilně velmi vyjela s hradu svého Děvína s těmi jedinké pannami, ješto po nie rychle jězdiechu. A když přěd Vyšehrad přijede, mužie dobře oděné jsúc v ono oděnie oněch panen zbitých, jim bez strachu opřiechu sě. Vlasta pak mnějící, by zástupové oděných panen inhned vzápětí po nie jely, s tovařiškami s těmito svými na mužě sě oboří. A tuž pak ona v tom boji z svými dievkami na špici bojové zabita jest. A když pak zástupové jiných dievek k tomu miestu přijědechu vidúce prvý zástup pobit, všecky jako smysla zbychu, na něžto mužie vítězsky oddavše sě, všech jich popudichu a tak ženúce jě až na hrad na Děvín, s nimi sú v hrad utekli. A kteréžkoli tu nalezli, všecky sú zbili a zhubili přěukrutně. A tak v české zemi ta bláznivá válka byla ženská dokonánie ohavně jest vzala. Sedm let ty dievky v České zemi panovaly jsú, jichžto nemilostivá ukrutnost a bláznovstvie mnohé ctné vdovy, panny i jiné ženy mrzala jest, neb jich nešlechetnosti velmi nenávidiechu ani komu dobrému milá bieše jich nemúdrost přěohavná.

O dokonání Přěmyslovu, toť již o smrti jeho a o spósobení jeho synóv po jeho smrti

Knieže Přěmysl prvý v zemi prorok veliký, když po mnohé časy zemi českú zpravoval, potom jest umřel.

{Nezamysl}textový orientátor

Na jehož miesto syn jeho Nezamysl vstúpil. Toho Nezamysla jméno vykládá sě jako „nic nezamysliv“, neb on nic nového nezamyslil jest, ale otcové ustavenie všech dní života svého byl jest živ a spravoval lid svój v pokoji.

{Mnata}textový orientátor

Jehožto syn Mnata jeho miesto vstúpil a ten jest také v pokoji lid zpravujě umřel.

{Vojen}textový orientátor

Na jehožto miesto syn jeho Vojen po něm vstúpil.

{Úmyslav, Vlastislav}textový orientátor

Ten jistý Vojen měl jest dva syny, jednoho Úmyslava a druhého Vlastislava, mezi něžto zemi českú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).