Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<5v6r6v7r7v8r8v9r9v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

takto jim: „Pravímyť vám to, žeť nás jest teskno. V takém úsilí a v takém bojování již viece přěbývati nechcem, neboť ženy smy, jimžto neslušie nad mužmi panovati. Aj toť již přistúpite k hradu k Děvínu bezpečně, z nás učiňte, což vám libo jest.“ Kterúžto řeč páni kniežeti Přemyslovi donesli jsú rozpravujíce ty věci. Jimžto on odpověděl a řka: „Neroďte, neroďte jim věřiti, pod nevěrným pokrytím svú lahodnú řečí oklámajíť vás.“ Ale však páni ti jistí radu kniežete svého opustivšě, všecky muže shromáždili jsú, kteréžkoli mohli mieti. A tak v noci tú cestú, kterúž jim dievky ukázaly, na hrad na Děvín vešli jsú. A tu všickni od dievek, ješto z tajných stráží řítily sě na ně, ukrutně jsú zbiti.

O Ctiradovi, kterak od dievek oklamán jest

Potom pak po takém lítém a ukrutným těch jistých panen v český zemi toho času nižádný pán znamenitý nebieše živ zóstal mimo jediného Ctirada, mužě múdrého a mnohú cností slovútného, kterýžto Ctirad pro jedné svády úklad preč jeti jmějieše. Když vzvěděchu to, pak ty jisté špechéřě poslavše, hroznú a velikú lest vymyslichu sobě tiemto činem, že jednu dievku velmi krásnú jménem Šárku v jednom u velikém lese, ješto tehdy biešě, v němžto přěvelicí biechu dolové, uvázáchu k jednomu dřěvu, položivše flašku medu podlé nie a trúbu lovcovú tak, aby, když by ten jistý Ctirad svú cestú jel a k tomu sě miestu přiblížil, kdež dievka uvázána biešě, lstivými slovy od nie oklamán jsa, pro jejie rozvázanie i také pro medové napitie i pro té trúbě zatrúbenie na tom miestie s ní odpočinul. A tak lestným jich výmyslem z tajných ztráží, v nichžto jeho ukrutně čekáchu, dievky ty jisté vyraziec toho slovútného pána, jehožto samého,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).