Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<40v41r41v42r42v43r43v44r44v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jest zaťat, aby sě byl mečem, jenž v rukú jmějieše, některak nezavrhl, ruka i s palcem by jemu byla uťata. Při tom jistém boji ten ctný muž Alexius s mnohými pány českými zabit jest. Odtavad pak po tom boji král z svým synem Břecislavem a z vojskem, což bylo zóstalo, do Čech sě jest vrátil.

O vyšehradským kostele a o vzdělání a o kanovnících ustavených

Léto Božie po tisíci a po osmdesát a po osmi, když Vratislav králem učiněn byl českým a bratr jeho Gebhart nebo Jaromír biskup pražský, protože oboje biskupstvie jmějieše moravské a české, u pýše sě jest pozdvihl i jal sě protiviti králi bratru svému takž, jakž najviec mohl, a nelibost jemu činiti všemi činy.

{Jaromír biskup nerád chodil do kostela}textový orientátor

A tak násilně velmi od krále preč sě táhl a jal chýliti, jenž něktardy na veliké hody, na nichžto král v králově přípravě na Božie službě jest býval jako muž pokorný a všie šlechetnosti plný nechtě v nenávist toho hnáti, proněžto uzřev tak velikú pýchu a zpúru bratra svého, trpěl ji jest velmi múdře, múdrost na tom vlastní ukazuje.

{Rada starých}textový orientátor

Neb praví staří takto: „Lépe jest krví své v čas bláznovstvie přětrpěti, nežli s nim boj zpodjeti, neb ač z bláznem co kdy uhoníš, radať bývá, že s nim toho rovně nerozdělíš. Bezpotřěbné pýchanie jest pravého bláznovstvie znamenie, takž jakž všickni múdři mienie.“

{Příslovie}textový orientátor

Takž pak mezitiem založil sobě kostel na Vyšehradě ve jmě svatého Petra na čest Bohu a jeho svaté milosti i poslal slavné posly své a vzácné k Alexandrovi papežovi, aby ten jistý kostel potvrzením věčným potvrditi ráčil, kterýžto papež prosbu jeho uslyšav pro zjednánie stavu a řádu dobrého v tom kostele i také pro posvěcenie poslal jest Jana kardinála biskupa tesolavenského s Petrem s proboštem svatojiřským z Prahy do Čech a tak svými listy papežskými milostně jest povolil, aby tu kanovnictvo bylo ustanoveno u počtu pravém, točíš zbor kanovničí celý, jenžto by Hospodina za obyčej chválili. Odpustil také papež věčně, aby na veliké hody dědicóv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).