Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<45v46r46v47r47v48r48v49r49v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Břeh dějí, tvrdý velmi, jenž na Odře sedí na té vodě, i zrušil jest. A tak tu, kdežto nynějšieho času klášter jest, i dielem odtavad udělal jest hrad jeden Kamenic jménem. A tak pak s tiem vrátil sě do Čech i Mutinu syna Bořevoja a Kojatu přietele jeho z pokolenie toho ohavného z vršovského z země jest ven vyhnal a tam do Srpska preč pro jich nešlechetné skutky, jenž spáchali biechu. A tak komoře své to zbožie přichýliti kázal Mutina bratr jich, tenť jest u polského vévody také sě spulal.

Léto Božie tisíc devadesát a osm Břecislav syna Kunrádova někdy řečeného jal jest a na hrad, jemužto Kladsko dějí, u vězenie jest.

{Židé zjimáni i ssužováni}textový orientátor

Téhož léta král Břecislav zjímal všecky Židy ve vší své zemi i vzal od nich i na střiebře i na zlatě i na rozličným drahým kamením poklady velmi veliké. Téhož léta toho měsíce prosince Kozma pražský biskup muž šlechetný jsa pln dobrých skutkóv umřel jest v Hospodinu, po jehožto smrti Břecislav až právě do volenie jiného biskupa všecko zbožie kostelnie rozšafně a bedlivě péči o něm maje zpravoval jest.

O volení Heřmanově biskupa pražského a o dalejšiem zpravaní Břecislavově

{Hermanus biskup}textový orientátor

Léto Božie tisíc devadesát a devět toho měsiece března Břetislav knieže královstvie českého podlé rady zetě svého Vigberta Heřmana, kaplana svého otce Vratislava krále českého, jenž sě na jeho dvoře schoval, probošta boleslavského s povolením všeho žákovstva jednosvornými hlasy biskupem pražským učinil jest. A protož, že téhož času ciesař Jindřich třetí v Řezně přebývaje ob Velikú noc Břetislava k sobě bieše pozval, Břecislav i z Heřmanem biskupem voleným k ciesařovi do Řezna vzdvihl sě jest, proti němužto ciesař přijímaje jeho s jeho pány a z šlechtici jednak za tři míle vyjel, přijal jeho velmi poctivě i ved sebú do Řezna

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).