Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<29r29v30r30v31r31v32v33r33v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ne i strašlivá věc sě přihodila byla, že před třětím dnem nižádný hrobu tohoto těla svatého nemohl sě dotknúti. Ale když pak bylo po třech dnech po těch, že již modlitby k Hospodinu v větší rozmnožichu, mošničku té jisté s tiem svatým tělem dotknúti jsú sě mohli. A tak inhned pak naprostřed oltáře jsú jě postavili. A když bylo již na oltáři postaveno, vévoda český Břecislav dvě stě hřiven střiebra ofěroval jest Bohu na čest. Potom tu v tom jistém kostele tělo svatého Radima mučeníka arcibiskupa hniezdského bratra svatého Vojtěch nalezli jsú. Tudiež také v jiném kostele nalezli jsú těla pěti bratróv, ježto jest Břecislav vévoda český obdržal a vzal. Nalezli jsú také kříž jeden zlatý velmi veliký a těžký, ješto někdy Mezek vévoda polský obětoval byl. Nalezli jsú také jednu zlatú dcsku, neb tabuli, ješto tři sta liber zlata vážieše. Nalezli jsú také mnoho jiných klenotóv předrahých, rúcha mešného přemnoho a ornátóv převelmi drahých a rozkošných. To vše pobravše s velikú poctivostí a schválením Hospodina do české země jsú nesli. A když biechu u toho potoka, jemužto Rokytnice diechu, k městu pražskému proti tak předrahým daróm a proti tak veliké svatosti u procesiech vyšli jsú a tak pak s velikým veselím v Hospodinu radujíc sě a těšiec sě a Králi nebeskému snažně děkujíc, ta těla přesvatá vzemše do pražského kostela jsú nesli. A tu přepoctivě složili, jakž jest slušalo na takú svátost. Toto jistě přenesenie těchto svatých těl stalo sě jest léto od narozenie Božieho po tisíci po třechdcetech a po osmi {devíti}meziřádkový přípisek mladší rukou toho měsiece zářije.

O hlubšiech přieběziech Břecislavových, kterak jest byl před papežem pro tato těla svatý osočen

{Zrada vévody českého Břecislava u papeže}textový orientátor

Léto od narozenie Božieho po tisíci po třechdcetech a devieti, když zspósobením Božím a jeho svatú milostí tyto věci tak zčestně sě dějiechu, že všecka česká země pro přinesenie těchto svatých dědicóv a pro navštievenie té drahé svátosti radostně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).