Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<16v17r17v18r18v19r19v20r20v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tak velmi vzsilnil a rozšířil, že i po dnešní den ty, milý Hospodine, skrze jeho zaslúženie povýšil si a uctil jsi rozšířenie české země, že nad jiné země mnohý zvláštnosti jako róžie nad květie přejasně vyniká.

O diviech svatého Václava, co sě jest stalo

Dóstojno a spravedlno jest, aby pravda divóv, jenžto od Hospodina milosrdně skrze tohoto přesvatého mučeníka nad věrnými a nad nábožnými křesťánky staly jsú sě, vypsány byly ne všickny, ale některé z nich pro řeči ukrácenie.

{Div o Podivenovi}textový orientátor

Zajisté v starém písmě a spravedlném nalézámy, že rytieř svatého Václava a sluha věrný jeho jménem Podiven, jenžto za jeho zdravie ve mnohých dobrých skutciech, to jest ve bdění na Boží službě, v rozličných poklonách i v rozličném jiném pracovánie tovařiš byl jemu, přikázaním nemilostného Boleslava bratrobivce oběšen byl na šibenici. Ale protože milovník a následovník dobrého a přesvatého přebytka svatého Václava mučeníka byl jest, následovník za živa i také po smrti, když již tak oběšen byl, po dvú letú toho jistého oběšenie s neposkvrněnú a s nepokaženú bradú, ano jemu všeckny nehtové na rukú a na nohú jakžto za živa rostli, nalezen jest byl vešken celý a v ničemž neporušený ničehož nic. Tu jest odtud vzat a u pražském kostele velmi poctivě, jako toho slušalo, jest pohřeben blíž podlé kaple svatého Václava.

Div o jednom pohanu s synem

Nalézámy také v jeho diviech popsáno jsúce, že mnozí vězňové, ješto jsú jméno jeho vzývali a skrze jeho svaté zaslúženie z těžského vězenie zproštěni jsú. Mezi nimižto jeden zvláště pohan Božie milosti a jeho svatého mučeníka svatého Václava pojištěn jsa, v takém vězení křest svatý z svým jediným synem, jehož jmě ještě jest přijal, kteréhožto syna Bohu na čest a svatému Václavu k učení jest dal. A tak jest knězem i byl a v kněžský dóstojenství až do své smrti Bohu slúžil.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).