Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<18r18v19r19v20r20v21r21v22r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zbožím. Mezi kterýmižto kostely však prvně a zvláštně z kostela svatého Víta, kterýžto předtiem svatý Václav na hradě udělal bieše, hlavu vše české země a stolici dóstojenstvie udělal a povýšil.

{Mlada}textový orientátor

A to sě tiemto činem stalo a tak k skutku přivedeno, že ten jistý milostivý Boleslav a šlechetný měl jest sestru svú vlastní, velmi přenábožnú dievku a v Svatým písmě dobře rozumnú, ježto jsú Mlada řiekali. Ta jistá Mlada, když jest byla pro náboženstvie na pút brala sě do Říma, od Jana papeže velmi milostně i ochotně byla jest přijata. A tak pak v tom ochotném přijetí obdržala jest od toho jistého Jana papeže, aby kostel svatého Jiřie na hradě vzdvižen a udělán byl i potvrzen a aby ona v něm abatyší stvrzena i posvěcena byla. To ten jistý papež Jan učinil jest a ji v abatystvie posvětil a jejie jméno proměnil jest a nazval jest a ustavil jest jmenovati ji Mariji neb Maří. A tak tu v tom jistém klášteře zákon svatého Benedikta jest ustavil. To když sě bylo tak stalo, ta jistá abatyše svatého Jiřie Maria neb Maří bratra svého milostného návodem od toho jistého papeže Jana obdržela jest toho jistého, aby ten jistý kostel svatého Víta, jenž byl svatý Václav založil na hradě, aby hlava a stolice všie české země byl. A tak jest ta jistá abatyše i tohoto pražského kostela na povýšenie i na svatojiřského kostela na hradě potvrzenie i na abatystvie svého stvrzenie i posviecenie bratru svému Boleslavovi milostnému vévodě českému papežovy listy přinesla jest a ty listové těmito slovy sě vypravují.

O tom hantfestu o pražském a o svatojiřském kostelu, ješto papež Jan dal na stvrzenie a na povýšenie tú dvú kostelú svatého Víta a svatého Jiřie

Jan papež sluha všech sluh Božích Boleslavovi vévodě viery svaté věrnému následovníkovi papežské požehnánie dávaji. Pravá a spravedlivá viec jest, abychom pravým a spravedlivým

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).