Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

jehož sestru Blanci Karel syn krále Janóv měl. Těch také časóv král Filip francský s pomocí krále Janovú Flandrské jest pobil. Toho také času král Jan z Licemburka vrátiv sě do Čech toho měsíce srpna proti Fridrikovi a bratróm jeho vévodám rakúským povzdvihl válku i vtrhl s velikým množstvím do Rakús a tak všecko až právě do Dunaje všudy vókol poplenil a zkazil a tak potom skoro mnoho hradóv a měst i tvrzí dobyl jest udatně. Potom pak když jeho moci nemohli odolati, an jim již přemnoho škody učinil, s velikú prací po mnohých řečiech jemu sě pokořili a s ním v sjednánie vešli. Takž pak král Jan vítězstvie obdržav vesele do Prahy sě vrátil. Potom s velikým množstvím toho měsíce listopada král Jan vtrhl do Prus i kázal křtiti je. Takž pak po mnohých vítězných skutciech, jimižto Hospodin nad jiná darovati ráčil, domóv sě vrátil. Potom když u Vratislavi byl král, v svém městě král, tito vévody, jakž tyto hantfestové svědčí, manstvie jsú královi učinili.

Hamfest štětínský

„Já Jan vévoda slezský z Božie milosti štětínský tiemto listem znám sě všem, protože pánu mému velebnému králi Janovi českému a polskému po tom, když byl přijal vévodstvie a zemi vratislavskú, jehož smy rozhněvali v té zemi škody činivše, takž pak s povolením našich přátel i našich zemanóv i měšťan znamenavše užitek nynější i budúcí země našie i města i hrady, točíš Štětín, Loben a Korin se všemi hrady i se vším což k tomu příslušie, což nynie jmámy i potom budem mieti, v ruce krále našeho krále Jana i náměstkóv našich jeho jménem i našich budúcích vzdávámy, aby proti nám pro ta

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).