[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

uvedli jsú mládence k ní. Tob8,2 A tak rozpomenuv se na řeči anjelovy, vyňal jest z mošnice své částku srdce a jatr a položil jest ji na uhlé živé. Tob8,3 Tehda Rafael anjel pochopil jest ďábelstvie a přivázal jest je na púšti svrchnieho Ejipta. Tob8,4 Tehda ponukl jest panny Tobiáš a řekl jest jie: Sáro, vstaň a modlme se Bohu dnes a zajtra a druhé zajtřie, nebo tyto tři noci Bohu připojujeme se. Třetie pak minulé noci v našem budeme spojenie {manželstvie}meziřádkový přípisek mladší rukou, Tob8,5 nebo synové svatých jsme a nemóžeme tak spojovati se jakožto i pohané, kteříž nevědie Boha. Tob8,6 Vstavše pak spolu, ustavičně modlešta se oba spolu, aby zdravie dáno bylo jim. Tob8,7 I vece Tobiáš: Pane Bože otcuov našich, dobrořečte tě nebesa i země i moře i studnice i řěky a všickna stvořenie tvá, kteráž v nich jsú. Tob8,8 Ty učinil jsi Adama z jílu země a dal jsi jemu pomoc: Evu. Tob8,9 A nynie, Pane, ty vieš, že ne smilstva dle pojímám ženu {sestru}meziřádkový přípisek mladší rukou mú manželkú, ale samé potomnosti {plodu}meziřádkový přípisek mladší rukou milováním, v kteréž dobrořečeno bylo by jméno tvé na věky věkuov. Tob8,10 Řekla jest také i Sára: Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, abychma sstarala se oba spolu zdráva. Tob8,11 A stalo se jest podlé kur zpievanie: zavolati kázal jest Raguel sluh svých a odešli jsú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).