[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

třetie přijmeš pannu s bázní Páně, milováním synuov viece nežli chlipností veden jsa, aby v semeni Abrahamově dobrořečenie i synóm došel.

Sedmá

Tob7,1 Vešli jsú pak k Raguelovi a přijal jest je Raguel s radostí. Tob7,2 Patře pak na Tobiáše Raguel, vece Anně, ženě své: Kterak podobný jest mládenec tento sestřenci mému! Tob7,3 A když to řekl bieše, vece: Odkud jste, mládenci, bratřie naši? A oni řekli jsú: Z pokolenie Neptalimova jsme, z vazby Ninive. Tob7,4 I vece jim Raguel: Znáte li Tobiáše, bratra mého? Jemuž odpověděli jsú: Známe. Tob7,5 A když mnoho dobrého mluvil by o něm, vece anjel k Raguelovi: Tobiáš, o němž tížeš, otec tohoto jest. Tob7,6 Tehda pustil jest se Raguel na šíji jeho se slzami a políbil jest jeho. A pláče na hrdle jeho, Tob7,7 řekl jest: Dobrořečenie buď tobě, synu muoj, nebo dobrého a najlepšieho muže syn jsi. Tob7,8 A Anna, žena jeho, a Sára, dci jejich, slzily jsú. Tob7,9 Kázal jest Raguel zabiti skopce a připraviti hody. A když ponúcieše jich siesti k obědu, Tob7,10 Tobiáš vece tuto: Já dnes nebudu jiesti ani píti, leč prve prosby mé potvrdíš a slíbíš mi dáti Sáru, dceru tvú. Tob7,11 Kteréž uslyšev slovo Raguel, ulekl se jest věda, co přihodilo by se oněm sedmi mužóm, kteříž vešli jsú k ní. A báti se počal jest, aby snad tomuto též nepřihodilo by se. A když vrtráše a nedal by žádné odpovědi prosieciemu, Tob7,12 řekl jest jemu anjel: Neroď báti se dáti ji tomuto, neboť tomuto bojíciemu se Boha jmá býti manželkú dcera tvá, proto jiný nemohl jest jmieti ji. Tob7,13 Tehda řekl jest Raguel: Nepochybuji, že Buoh prosby a slzy mé před viděnie své dopustil jest. Tob7,14 Věřím, že proto vám kázal jest ke mně přijíti, aby i tato připojena byla příbuzenstvie svému podlé zákona Mojžíšova. A nynie neroď pochybenie nésti, žeť [ji]text doplněný editorem tobě dám. Tob7,15 A pochopiv pravici dcery své, pravici Tobiášově dal jest řka: Buoh Abrahamuov, Buoh Izákuov, Buoh Jakubuov buď s vámi a on spoj a naplň dobrořečenie své v vás. Tob7,16 A vzem list, učinil jest popis manželstva. Tob7,17 A potom hodovali jsú, dobrořečíce Boha. Tob7,18 I zavolal jest k sobě Raguel Anny, ženy své, a přikázal jest jie, aby připravila jinú ložnici Tob7,19 a uvedla jest do nie Sáru, dceru svú, a slzila jest. Tob7,20 A řekl jest jí: Silného úmysla buď dcero má, Pán nebeský daj tobě radost za tesknost, kterúž trpěla jsi.

Osmá

Tob8,1 Když pak večeřeli jsú,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).