[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

pak po smrti mateře jeho: Tobiáš vyšel jest z Ninive s ženú svú a s syny a s synuovskými syny a vrátil se jest k svekruom svým Tob14,15 a nalezl jest je neporušené v starosti dobré a péči jich a všickno dědičstvie domu Raguelova on vzal jest. A viděl jest páté pokolenie syna synuov Tob14,16 a doplniv let devadesát devět, v bázni Páně s radostí skonal jest. A pohrabali jsú jeho Tob14,17 všickno příbuzenstvie jeho. A všickno pokolenie jeho v dobrém životě a v svatém obcovánie zuostalo jest tak, že vzácni byli by tak Bohu, jakožto i lidem ze všech přebyvačuov země. Amen.

Dokonána jest kniha Tobiášova.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).