[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

bravové zdraví i velblúdové i peniezi mnozí ženiny, ale i peniezi, kteréž vzal bieše od Gabele. Tob11,19 A vypravil jest rodičóm svým všěckna dobrodienstvie boží, kteráž učinil by při něm skrze člověka, kterýž jeho vedl bieše. Tob11,20 A přišli jsú Achior a Nabath, sestřenci Tobiášovi, k Tobiášovi, radujíce se a spolu těšíce se jemu, o všech dobrých, kteréž při něm ukázal bieše Buoh, Tob11,21 a za sedm dní hodujíce s radostí velikú radovali jsú se.

Dvanádctá

Tob12,1 Tehda zavolal jest k sobě Tobiáš syna svého a řekl jest jemu: Co muožeme dáti muži tomuto svatému, kterýž přišel jest s tebú? Tob12,2 Odpověděv Tobiáš, vece otci svému: Otče, kterú mzdu dáme, aneb co hodného mohlo by býti dobrodienstvie jeho? Tob12,3 Mě vedl jest a přivedl jest zdravého, penieze od Gabele on vzal jest. A ženu on mně jmieti učinil jest a ďábelstvie on skrotil jest, radost rodičóm jejie učinil jest, mě samého od sežránie ryby vyprostil jest. A tobě světlo nebeské učinil jest. A dobrými všemi skrze něho naplněni jsme. Co jemu k tomuto hodného moci budeme dáti? Tob12,4 Ale prosím tebe, otče, aby prosil jeho, ač snad ráčiti bude, polovici ze všech, kteréž kolivěk přineseny jsú, sobě přijieti. Tob12,5 A zavolavše jeho, otec totiž a syn, vzali jsú jeho na stranu a prositi počeli jsú, aby ráčil polovičnú stranu všeho, což přinesli jsú, přijatu jmieti. Tob12,6 Tehda anjel vece jim tajně: Dobrořečte Boha nebeského a přede všemi živými vyznávajte se jemu, nebo učinil jest s vámi milosrdenstvie své. Tob12,7 A zajisté tajemstvie královo skrýti dobré jest, skutky pak boží zjeviti a vyznávati poctivé jest. Tob12,8 Dobrá jest modlitba s postem a almužnú viece nežli poklady zlata hromazditi, Tob12,9 nebo almužna od smrti zproščuje. A onať jest, jenž očiščuje hříchy a činí nalésti život věčný. Tob12,10 Ktož pak činie hřiech a nepravost, vrahové jsú duše své. Tob12,11 Protož zjevuji vám pravdu a neskryji od vás řeči tajné. Tob12,12 Když modléše se [se]text doplněný editorem slzami a pohrabováše mrtvé a opúštieše oběd a mrtvé schováváše přes den v domu tvém a v noci pohrabováše je, já obětoval jsem modlitbu tvú Pánu. Tob12,13 A že vzácný byl jsi Bohu, potřebie bylo jest, aby pokušení tebe vzkusilo. Tob12,14 A nynie poslal jest mě Pán, abych uzdravil tě, a Sáru, ženu syna tvého, od ďábelstvie vysvobodil bych, Tob12,15 neboť já jsem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).