[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Anjel Páně svatý buď na cestě vašie a provoď vás neporušené, a nalezli byšte všickno pravě u rodičuov vašich, prvé nežli umřel bych. Tob10,12 A pochopivše rodičové dceru svú, políbili jsú ji a pustili jsú jíti, Tob10,13 napomínajíce ji ctíti svekry své, milovati manžela, zpravovati čeled, zřiediti duom a se samu netresktatedlnu vydávati.

Jedenáctá

Tob11,1 A když navracovali by se, přišli jsú do Charan, kteréž jest na puol cesty proti Ninive jedenáctého dne. Tob11,2 I vece anjel Tobiášovi: Bratře, vieš, kterak opustil jsi otce tvého. Tob11,3 A tak ač líbí se tobě, předejděma a tichým chodem následujte cestu, naši čeledi, spolu s manželkú tvú a s hovady. Tob11,4 A když to líbilo se bieše jemu, aby šli, vece Rafael k Tobiášovi: Vezmi s sebú z žluči rybie, neboť bude potřebna. A tak vzal jest Tobiáš z žluči té a šli jsú. Tob11,5 Anna pak sedieše podlé cesty na každý den na vrchu hory, odkudž patřiti možieše zdaleka. Tob11,6 A když s toho miesta spatřováše příchod jeho, uzřela jest z daleka a inhed poznala jest jdúcieho syna svého a běževši zvěstovala jest muži svému řkúci: Aj, syn tvuoj přichází! Tob11,7 I vece Rafael k Tobiášovi: Když všel by do domu tvého, inhed klaněj se Pánu Bohu tvému. A dieky čině jemu, přistup k otci tvému a polib jeho Tob11,8 a inhed pomaž na oči jeho z žluči této rybie, kterúž neseš s sebú. Věz zajisté, že inhed otevřeta se oči jeho a uzříť otec tvuoj světlo nebeské a v opatření tvém radovati se bude. Tob11,9 Tehda předběhl jest pes, kterýž spolu bieše na cestě, a jakožto posel přišed, lahoděním ocasa svého radováše se. Tob11,10 A povstav slepý otec, počal jest urážeje nohy běžeti, a dav ruku sluze, běžel jest vstřieci synu svému. Tob11,11 A přijem políbil jest jeho s ženú svú a počeli jsú plakati pro radost. Tob11,12 A když klaněchu se Bohu a dieky učinichu jemu, spolu sedli jsú. Tob11,13 Tehda vzem Tobiáš z žluči rybie, pomazal jest oči otce svého. Tob11,14 A ponechal jest jakožto puol jednak hodiny a počalo jest bělmo z očí jeho jakožto mázdra vaječná vycházeti, Tob11,15 kteréž pochopiv Tobiáš odtrhl jest od očí jeho a inhed zrak přijal jest. Tob11,16 A slaviechu Boha, on totiž a žena jeho a všickni, kteříž vidiechu jeho. Tob11,17 I vece Tobiáš: Dobrořečím tě, Pane Bože Izraheluov, nebo ty tresktal jsi mě. A aj, já vidím Tobiáše, syna mého! Tob11,18 Vešla jest také po sedmi dnech Sára, žena syna jeho, a všickny čeledi i

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).