[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

TobPočíná se kniha Tobiášova

Tob1,1 Tobiáš z pokolenie a z města Neptalimova, kteréž jest v svrchních Galilee nad Naasonem za cestú, kteráž vede k západu, na levo jmaje město Sefet. Tob1,2 Když jat bieše ve dnech Salmanazara, krále Asyrských, u vězení však položen jsa, cesty pravdy neopustil jest. Tob1,3 Tak že všickno, což jmieti móžieše, na každý den spolu jatým bratřím, kteříž biechu z rodu jeho, uděloval by. Tob1,4 A když byl by mladší všech v pokolení Neptalimově, nic však dětinského nečinil jest vskutku. Tob1,5 Nebo když šli by všickni k telcóm zlatým, kteréž Jeroboam učinil bieše, král izrahelský, tento sám utiekáše tovařistva všech. Tob1,6 A chodieše do Jeruzalema do chrámu Páně a tu klanieše se Pánu Bohu Izrahelovu, všickny prvnice své a desátky věrně obětuje, Tob1,7 tak že v třetiem létě novověrcóm a příchoziem dával by všickny desátky. Tob1,8 Tyto a těmto podobné podlé zákona božieho dietětem jsa zachováváše. Tob1,9 Když pak učiněn byl by mužem, pojal jest ženu Annu z pokolenie svého a urodil jest z nie syna, jméno své vloživ jemu, Tob1,10 kteréhož od mladosti báti se Boha učil jest a vzdržovati se od každého hřiechu. Tob1,11 Tehda skrze vazbu přišel bieše s ženú svú a s synem svým do města Ninive se všiem pokolením svým Tob1,12 a všickni jedli by z pokrmuov pohanských; on ostřiehal jest duše své a nikda nepoškvrnil se jest v krmiech jich. Tob1,13 A že pamětliv byl jest Pána ve všem srdci svém, dal jest jemu Buoh milost před viděním Salmanazara krále Tob1,14 a dal jest jemu moc: kamž kolivěk chtěl by jíti, jmaje svobodu, což kolivěk činiti chtěl by. Tob1,15 Chodieše pak po všech, kteříž biechu v vazbě a napomínanie spasenie dáváše jim. Tob1,16 Když pak přišel bieše do Rages, města Médských, a z těch, kterýmiž poctěn bieše od krále, jměl by deset hřiven střiebra, Tob1,17 a když mnohý zástup rodu jeho Gabele potřebného viděl by, kterýž bieše z pokolení jeho, pod zápisem dal jest jemu pamatovanú váhu střiebra. Tob1,18 Po mnohém pak času umrlého Salmanazara krále když kraloval by Senacherib, syn jeho, za něho a syny ošklivé jměl by před viděním svým, Tob1,19 Tobiáš na každý den chodieše po všem příbuzenstvie svém a těšíše je. Děléše pak jednomu každému, jakož možieše z statkuov svých. Tob1,20 Lačné

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).