[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

vysvobodil ji. Tob3,12 Stalo se jest pak třetieho dne, když doplnila by modlitbu, dobrořečéci Pána Tob3,13 řekla jest: Dobrořečené jest jméno tvé, Bože otcóv našich, jenž když hněviv byl by, milosrdenstvie činíš a v času trápenie {zamúcenie}meziřádkový přípisek mladší rukou hřiechy odpúštieš těm, kteříž vzývají tě. Tob3,14 K tobě, Pane, tvář mú obraciem, k tobě oči moji vzdvihám. Tob3,15 Prosím, Pane, aby z svazku haněnie tohoto rozvázal mě, anebo zajisté z svrch země vyňmi mě. Tob3,16 Ty vieš, Pane, že nikda nepožádala jsem muže a čistú zachovala jsem duši mú ode všie žádosti. Tob3,17 Nebo nikda jhrajícím nepřimiesila jsem mne, ani s těmi, kteříž v lehkosti chodie, účastnu mě vídala jsem. Tob3,18 Muže pak s bázní tvú ne s chlipností mú povolila sem přijieti. Tob3,19 Aneb {já}marginální přípisek soudobou rukou nehodna byla jsem jich aneb oni mne snad nebyli jsú hodni. Nebo snad mužovi jinému zachoval jsi mě, Tob3,20 neboť nenie v lidské moci rada tvá. Tob3,21 Toto pak zajisté jmá každý, kterýž ctí tě, že život jeho, když ve vzkúšení byl by, korunován bude. Ač pak v trápenie byl by, vysvobozen bude. A ač v tresktání byl by, k milosrdenstvie tvému přijíti slušeti bude, Tob3,22 nebo nekocháš se v zatraceních našich. Nebo po búři jasno činíš a po slzení a pláči radovánie vléváš. Tob3,23 Buď jméno tvé, Bože Izraheluov, dobrořečené na věky. Tob3,24 V tom času uslyšeny jsú prosby obú před viděním slávy najvyššieho Boha Tob3,25 a poslán jest anjel Páně, svatý Rafael, aby uzdravil oba, jichžto jednoho času modlitby před viděním Páně vypraveny jsú.

Čtvrtá kapitula

Tob4,1 Tehda když Tobiáš mněl by modlitbu svú uslyšěnu býti, že umřieti mohl by, zavolal jest k sobě Tobiáše, syna svého Tob4,2 a řekl jest jemu: Slyš, synu mój, slova ust mých a je v srdci tvém jakožto základy sdělaj. Tob4,3 Když vzal by Buoh duši mú, tělo mé pohrabaj a poctivost dávaj mateři tvé všickny dni života jejie. Tob4,4 Nebo pamětliv býti jmáš, které a kterakové nebezpečné trpěla by pro tě v životě svém. Tob4,5 Když pak i ona skonala by čas života svého, pohrabáš ji podlé mne. Tob4,6 Všicky pak dni života tvého vždyckny na mysli jměj Boha a varuj se, aby někdy nepovolil hřiechu a opustil by přikázanie Boha našeho. Tob4,7 Z podstaty tvé čiň almužny a neroď odvracovati tváři tvé od nižádného chudého, neboť tak bude, že ani od tebe odvrácena bude tvář Páně. Tob4,8 Kterak moci budeš, tak buď milosrdný. Tob4,9 Ač mnoho tobě bylo by, hojně dávaj.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).