[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

by se oněm sedmi mužóm, kteříž vešli jsú k ní. A báti se počal jest, aby snad tomuto též nepřihodilo by se. A když vrtráše a nedal by žádné odpovědi prosieciemu, Tob7,12 řekl jest jemu anjel: Neroď báti se dáti ji tomuto, neboť tomuto bojíciemu se Boha jmá býti manželkú dcera tvá, proto jiný nemohl jest jmieti ji. Tob7,13 Tehda řekl jest Raguel: Nepochybuji, že Buoh prosby a slzy mé před viděnie své dopustil jest. Tob7,14 Věřím, že proto vám kázal jest ke mně přijíti, aby i tato připojena byla příbuzenstvie svému podlé zákona Mojžíšova. A nynie neroď pochybenie nésti, žeť [ji]text doplněný editorem tobě dám. Tob7,15 A pochopiv pravici dcery své, pravici Tobiášově dal jest řka: Buoh Abrahamuov, Buoh Izákuov, Buoh Jakubuov buď s vámi a on spoj a naplň dobrořečenie své v vás. Tob7,16 A vzem list, učinil jest popis manželstva. Tob7,17 A potom hodovali jsú, dobrořečíce Boha. Tob7,18 I zavolal jest k sobě Raguel Anny, ženy své, a přikázal jest jie, aby připravila jinú ložnici Tob7,19 a uvedla jest do nie Sáru, dceru svú, a slzila jest. Tob7,20 A řekl jest jí: Silného úmysla buď dcero má, Pán nebeský daj tobě radost za tesknost, kterúž trpěla jsi.

Osmá

Tob8,1 Když pak večeřeli jsú, uvedli jsú mládence k ní. Tob8,2 A tak rozpomenuv se na řeči anjelovy, vyňal jest z mošnice své částku srdce a jatr a položil jest ji na uhlé živé. Tob8,3 Tehda Rafael anjel pochopil jest ďábelstvie a přivázal jest je na púšti svrchnieho Ejipta. Tob8,4 Tehda ponukl jest panny Tobiáš a řekl jest jie: Sáro, vstaň a modlme se Bohu dnes a zajtra a druhé zajtřie, nebo tyto tři noci Bohu připojujeme se. Třetie pak minulé noci v našem budeme spojenie {manželstvie}meziřádkový přípisek mladší rukou, Tob8,5 nebo synové svatých jsme a nemóžeme tak spojovati se jakožto i pohané, kteříž nevědie Boha. Tob8,6 Vstavše pak spolu, ustavičně modlešta se oba spolu, aby zdravie dáno bylo jim. Tob8,7 I vece Tobiáš: Pane Bože otcuov našich, dobrořečte tě nebesa i země i moře i studnice i řěky a všickna stvořenie tvá, kteráž v nich jsú. Tob8,8 Ty učinil jsi Adama z jílu země a dal jsi jemu pomoc: Evu. Tob8,9 A nynie, Pane, ty vieš, že ne smilstva dle pojímám ženu {sestru}meziřádkový přípisek mladší rukou mú manželkú, ale samé potomnosti {plodu}meziřádkový přípisek mladší rukou milováním, v kteréž dobrořečeno bylo by jméno tvé na věky věkuov. Tob8,10 Řekla jest také i Sára: Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, abychma sstarala se oba spolu zdráva. Tob8,11 A stalo se jest podlé kur zpievanie: zavolati kázal jest Raguel sluh svých a odešli jsú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).