[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

u mne jmám. Tob4,22 A protož opatř, kterak k němu přišel by a vzal by od něho svrchu pamatovanú váhu střiebra a vrátil by jemu zápis jeho. Tob4,23 Neroď báti se, synu mój, chudý zajisté život neseme, ale mnohé dobré jmieti budeme, ač báli bychom se Boha a odstúpili bychom od každého hřiechu a činili bychom dobře.

Pátá kapitula

Tob5,1 Tehda Tobiáš odpověděl jest otci svému a řekl jest: Všickno, což kolivěk přikázal jsi mně, učiním, otče. Tob5,2 Kterak pak těch peněz hledal bych? On mne nevie a já jeho neviem. Které znamenie dám jemu? Ale ani cesty, po které šlo by se tam, nikda neznal jsem. Tob5,3 Tehda otec jeho odpovědě jemu a vece: Zápis jeho u mne jmám, kterýž když jemu ukázal by, inhed navrátíť je tobě. Tob5,4 Ale nynie jdi a pohledaj některého tobě věrného muže, kterýž šel by s tebú za mzdu svú, když ještě živ jsem, aby vzal je. Tob5,5 Tehda vyšed Tobiáš, nalezl jest mládence stojícieho stkvostného, přepásaného a jakožto připraveného k chozenie. Tob5,6 A nevěda, by anjel boží byl, pozdravil jest jeho a řekl jest: Odkud tě jmáme, dobrý mládenče? Tob5,7 A on odpovědě: Z synuov Izrahelových. I vece jemu Tobiáš: Znal li jsi cestu, kteráž vede do krajiny Médských? Tob5,8 Kterýž odpovědě: Znal jsem a všěckny stezky jejie často zchodil jsem a bydlil jsem u Gabele, bratra vašeho, kterýž bydlí v Rages, městě Médských, kteréž položeno jest na hoře Hegbatanis. Tob5,9 Jemuž Tobiáš vece: Počekaj mne, prosím, doniž tohoto nezvěstoval bych otci mému. Tob5,10 Tehda Tobiáš všed do domu, zvěstoval jest toto všickno otci svému. Nad nímžto podiviv se otec, prosil jest, aby všel k němu. Tob5,11 A tak všed pozdravil jest jeho a řekl jest: Radost tobě vždyckny buď. Tob5,12 A Tobiáš vece: Kteraká radost bude mně, jenž v temnostech sedím a světla nebeského nevidím? Tob5,13 Jemuž vece mládenec: Silného úmysla buď, blízkoť jest, aby od Boha uzdraven byl. Tob5,14 I vece jemu Tobiáš: Zdali moci budeš provoditi syna mého k Gabelovi do Rages, města Médských? A když navrátil by se, navrátím tobě mzdu tvú. Tob5,15 I vece jemu anjel: Já jeho povedu a přivedu zdravého k tobě. Tob5,16 Jemuž Tobiáš odpovědě: Prosím tebe, ukaž mi, z kterého domu aneb z kterého pokolenie ty jsi. Tob5,17 Jemuž Rafael anjel vece: Rodu li tížeš námezdníkova, čili samého nájemníka {námezdníka}meziřádkový přípisek mladší rukou, kterýž s synem tvým šel by? Tob5,18 Ale abych snad pečliva tebe nedal, já jsem Azariáš, Ananiáše velikého syn. Tob5,19 A Tobiáš odpovědě:

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).