[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Z velikého rodu jsi ty, ale prosím tebe, aby nehněval se, že chtěl běch poznati rod tvuoj. Tob5,20 Vece pak jemu anjel: Já zdravého povedu a přivedu zdravého syna tvého tobě. Tob5,21 Odpověděv pak Tobiáš vece: Dobře jděte a buď Pán na cestě vašie a anjel jeho jdi s vámi. Tob5,22 Tehda připravených všech, kteréž potřebné biechu na cestě, učinil jest požehnánie otci svému a mateři své a šla jsta oba spolu. Tob5,23 A když šli biechu, počala jest plakati máti jeho a řéci: Huol starosti našie vzal jsi a poslal jsi od nás. Tob5,24 Nikda by nebyli ti peniezi, po kteréž poslal jsi jeho, Tob5,25 nebo statčováše nám chudoba naše! Jakožto bohatstvie čtli bychom to, že viděchme syna našeho. Tob5,26 I vece jí Tobiáš: Neroď plakati, zdrávť navrátí {přijde}marginální přípisek soudobou rukou se syn náš a zdráv navrátí se k nám a oči tvoji uzříta jeho, Tob5,27 neboť věřím, že anjel boží dobrý jde s ním a dobře zpraví všickno, což u něho děje se, tak že s radostí navrátil by se k nám. Tob5,28 K tomuto hlasu přestala jest máti jeho plakati a mlčela jest.

Šestá kapitula

Tob6,1 Šel jest pak Tobiáš a pes následoval jest jeho. A ostal {a bydlil}marginální přípisek soudobou rukou jest prvním ostáním podlé potoka Tigris. Tob6,2 A vyšel jest, aby zmyl nohy své. A aj, ryba veliká vyšla jest ku pohlcení jeho. Tob6,3 Kteréž užas se Tobiáš, volal jest hlasem velikým řka: Pane, řítí se na mě! Tob6,4 I vece jemu anjel: Pochop laloku jejie a přitrhni ji k tobě. To když učinil bieše, přitrhl jest ji na sucho a metati se poče před nohami jeho. Tob6,5 Tehda vece jemu anjel: Vykuchaj tu rybu a srdce jejie a žluč a játry schovaj tobě, neboť jsú ti potřebné, lékařstviem užitečné. Tob6,6 To když učinil bieše, pekl jest maso jejie a s sebú vzali jsú na cestu. A jiné osolili jsú, což statčilo by jim, až přišli by do Rages, města Médských. Tob6,7 Tehda Tobiáš otázal jest anjela a řekl jest jemu: Prosím tebe, Azariáši bratře, aby pověděl mi, které lékařstvie jmají tyto, kteréž z ryby schovati kázal jsi. Tob6,8 A odpověděv anjel vece jemu: Srdce toho částku když na uhlé položil by, dým jeho zapuzuje všeliký rod ďábelství, buď od muže, buď od ženy, tak aby nepřistúpalo viece k nim. Tob6,9 A žluč hodí se k mazání očima, na kterýchž bylo by bělmo a uzdraveně budeta. Tob6,10 I vece jemu Tobiáš: Kde chceš, abychom ostali? Tob6,11 A odpověděv anjel vece: Jestiť tuto Raguel jménem, muž bližní z pokolenie tvého. A tenť jmá dceru jménem Sáru, ale ani

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).