[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

jasno činíš a po slzení a pláči radovánie vléváš. Tob3,23 Buď jméno tvé, Bože Izraheluov, dobrořečené na věky. Tob3,24 V tom času uslyšeny jsú prosby obú před viděním slávy najvyššieho Boha Tob3,25 a poslán jest anjel Páně, svatý Rafael, aby uzdravil oba, jichžto jednoho času modlitby před viděním Páně vypraveny jsú.

Čtvrtá kapitula

Tob4,1 Tehda když Tobiáš mněl by modlitbu svú uslyšěnu býti, že umřieti mohl by, zavolal jest k sobě Tobiáše, syna svého Tob4,2 a řekl jest jemu: Slyš, synu mój, slova ust mých a je v srdci tvém jakožto základy sdělaj. Tob4,3 Když vzal by Buoh duši mú, tělo mé pohrabaj a poctivost dávaj mateři tvé všickny dni života jejie. Tob4,4 Nebo pamětliv býti jmáš, které a kterakové nebezpečné trpěla by pro tě v životě svém. Tob4,5 Když pak i ona skonala by čas života svého, pohrabáš ji podlé mne. Tob4,6 Všicky pak dni života tvého vždyckny na mysli jměj Boha a varuj se, aby někdy nepovolil hřiechu a opustil by přikázanie Boha našeho. Tob4,7 Z podstaty tvé čiň almužny a neroď odvracovati tváři tvé od nižádného chudého, neboť tak bude, že ani od tebe odvrácena bude tvář Páně. Tob4,8 Kterak moci budeš, tak buď milosrdný. Tob4,9 Ač mnoho tobě bylo by, hojně dávaj. Ač maličko bylo by tobě, také maličko rád udělovati uč {snaž}meziřádkový přípisek mladší rukou se. Tob4,10 Nebo odplatu tobě dobrú pokládáš v den potřeby, Tob4,11 nebo almužna od každého hřiechu a smrti vysvobozuje a nedopustí duše jíti do temnosti. Tob4,12 Dóvěřilivost veliká bude před najvyšším Bohem almužna všem činícím ji. Tob4,13 Šetř tebe, synu mój, od každého smilstva a kromě ženy tvé nikda netrp hřiechu věděti. Tob4,14 Pýše nikda v tvém smysle aneb v tvém slově panovati nedopúštěj, nebo v ní počátek vzalo jest všeckno zatracenie. Tob4,15 Ktož kolivěk něco dělal by, inhed jemu mzdu navrať a mzda námezdníka tvého u tebe ovšem neostávaj. Tob4,16 Což od jiného nenáviděl by dieti se tobě, viz, aby ty nečinil někdy jinému. Tob4,17 Chléb tvuoj s lačnými a potřebnými jez a z rúcha tvého nahé přikrývaj. Tob4,18 Chléb tvuoj a víno tvé na pohřeb spravedlivého postav a neroď z něho jiesti a píti s hřiešníky. Tob4,19 Rady pak vždyckny od múdrého vztazuj. Tob4,20 Vešken čas dobrořeč Boha a pros od něho, ať cesty tvé zpravuje a všěckny rady tvé v něm zóstávajte. Tob4,21 Ukazuji také tobě, synu mój, dáti mě deset hřiven střiebra, když ještě nemluvňátkem byl jsi, Gabelovi v Rages městě Médských a zápis jeho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).