[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

polovici ze všech, kteréž kolivěk přineseny jsú, sobě přijieti. Tob12,5 A zavolavše jeho, otec totiž a syn, vzali jsú jeho na stranu a prositi počeli jsú, aby ráčil polovičnú stranu všeho, což přinesli jsú, přijatu jmieti. Tob12,6 Tehda anjel vece jim tajně: Dobrořečte Boha nebeského a přede všemi živými vyznávajte se jemu, nebo učinil jest s vámi milosrdenstvie své. Tob12,7 A zajisté tajemstvie královo skrýti dobré jest, skutky pak boží zjeviti a vyznávati poctivé jest. Tob12,8 Dobrá jest modlitba s postem a almužnú viece nežli poklady zlata hromazditi, Tob12,9 nebo almužna od smrti zproščuje. A onať jest, jenž očiščuje hříchy a činí nalésti život věčný. Tob12,10 Ktož pak činie hřiech a nepravost, vrahové jsú duše své. Tob12,11 Protož zjevuji vám pravdu a neskryji od vás řeči tajné. Tob12,12 Když modléše se [se]text doplněný editorem slzami a pohrabováše mrtvé a opúštieše oběd a mrtvé schováváše přes den v domu tvém a v noci pohrabováše je, já obětoval jsem modlitbu tvú Pánu. Tob12,13 A že vzácný byl jsi Bohu, potřebie bylo jest, aby pokušení tebe vzkusilo. Tob12,14 A nynie poslal jest mě Pán, abych uzdravil tě, a Sáru, ženu syna tvého, od ďábelstvie vysvobodil bych, Tob12,15 neboť já jsem Rafael, anjel jeden z sedmi, kteříž přistojíme před Pánem. Tob12,16 A když toto uslyšeli běchu, zamútili jsú se a třesúce se padli jsú na tvář svú. Tob12,17 I vece jim anjel: Pokoj vám, neroďte báti se. Tob12,18 A zajisté když biech s vámi skrze vuoli boží, Tob12,19 viděn biech zajisté s vámi jiesti a píti. Ale já pokrmu nevidomého a nápoje, kterýž od lidu viděn býti nemóže, užívám. Tob12,20 Protož časť jest, abych navrátil se k tomu, kterýž mě poslal jest. Vy pak dobrořečte Pána a vypravujte všickny divy jeho. Jeho dobrořečte a zpievajte jemu. Tob12,21 A když to řekl bieše, od viděnie jejich vzat jest a viece jeho viděti nemohli jsú. Tob12,22 Tehda padše za hodiny tři na tvář svú, dobrořečili jsú Boha a povstavše vypravovali jsú divy jeho.

Třinádctá

Tob13,1 Otevřev pak Tobiáš starší usta svá, dobrořečil jest Pána a řekl jest: Veliký jsi, Pane, na věky a všickny věky královstvie tvé. Tob13,2 Nebo ty bičuješ a uzdravuješ, uvodíš do pekel a vyvodíš a nenie, kto utekl by ruky tvé. Tob13,3 Vyznávajte se Pánu, synové Izrahelovi, a před viděním pohanským chvalte jeho. Tob13,4 Nebo proto rozptýlel jest vás mezi pohany, kteříž nevědie jeho, abyste vy vypravovali

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).