[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

otcóv vašich. Mt23,33 Hadové, pokolenie hadóv, těch, jenž násilím rodie, kterak utečete od súdu pekelného ohně?“

Mt23,34 „Protož aj, já posielám k vám proroky a mudrce a mistry, a z těch zabijete a ukřižujete, a z těch bičovati budete v školách svých. A budete honiti město od města, Mt23,35 aby přišla na vy každá krev spravedlivá, kteráž jest vylita na zemi od krve Abele spravedlivého až do krve Zachariáše, syna Barachiášova, jehož ste zabili mezi chrámem a oltářem. Mt23,36 Věru pravi vám, přídú tyto všěcky věci na pokolenie toto. Mt23,37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, jenž hubíš proroky a kamenuješ ty, jenž k tobě posláni sú. Kolikrát sem chtěl shromazditi syny tvé, jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídle, a nechtěl si. Mt23,38 Aj, bude opuštěn vám duom váš [pust]text doplněný editorem[274]pust] deserta lat.. Mt23,39 Neb pravi vám, neuzříte mne potom, až i diete: Požehnaný, jenž si přišel ve jméno božie.“

XXIIII.

Mt24,1 A vyšed Ježíš z chrámu, jdieše, i přistúpichu učedlníci jeho, aby ukázali jemu ustavenie chrámu. Mt24,2 A on odpověděv, vece jim: „Vidíte li tyto všecky věci? Věrně pravi vám, nebude ostaven tuto kámen na kameni, jenž by nebyl zkažen.“

Mt24,3 A když sedieše na huoře Olivetské, přistúpichu k němu učedlníci jeho tajně řkúce: „Pověz nám, kdy ty věci budú a které znamenie příchodu tvého a skonánie světa?“ Mt24,4 [A]text doplněný editorem[277]A] Et lat. odpověděv Ježíš vece jim: „Vizte, aby vás žádný nesvedl, Mt24,5 neb mnozí přijdú ve jméno mé řkúce: Já sem Kristus, a mnohé svedú, Mt24,6 neb uslyšíte boje a domněnie bojóv. Vizte, abyste sě nemútili, neb musie to býti. Ale ne ihned konec. Mt24,7 Povstane zajisté lid proti lidu a královstvie proti králevství. A budú morové a hladové a země třesenie po miestech, Mt24,8 ale tyto všěcky věci počátkové jsú bolestí.“

Mt24,9 „Tehdy dadie vás v zamúcenie a zahubie vás a budete v nenávisti všem lidem pro jméno mé. Mt24,10 A tehdy pohoršie se mnozí a vespolek budú se zrazovati a v nenávisti budú sě mieti vespolek. Mt24,11 A mnozí falešní proroci vstanú a svedú mnohé. Mt24,12 A že se rozmnoží zlost, a ustydne láska mnohých. Mt24,13 Ale ktož setrvá až do konce, ten spasen bude. Mt24,14 A bude kázáno toto čtenie králevstvie po všem světě na svědectvie všem lidem. A tehdy přijde skonánie.“

Mt24,15 „Protož když uzříte ohavnost opuštěnie, kteráž pověděna jest od Daniele proroka, ana stojí na miestě svatém – kto čte, rozuměj –, Mt24,16 tehdy, kto sú v Židovstvě, utiekajte na hory, Mt24,17 a kteří na střešě, nesstupujte něco vzieti z domu svého. Mt24,18 A ktož na poli, nevracuj se vzieti sukně své. Mt24,19 Ale běda těhotným a ješto u prsí krmie v těchto dnech.“

Mt24,20 „Protož modlte sě, ať by nebylo utiekanie vaše v zimě neb v sobotu, Mt24,21 neboť bude tehdy zamúcenie veliké, kteraké nikdy nebylo od počátka světa až do nynějšie chvíle, aniž bude. Mt24,22 A by nebyli ukráceni dnové tito, nebylo by spaseno nižádné tělo (to jest člověk), ale pro vyvolené budú ukráceni dnové ti. Mt24,23 Tehdy ač kto vám die: Né, tuto jest Kristus neb ondeno, neroďte věřiti, Mt24,24 neb vstanú falešní kristové a falešní prorokové a dadie znamenie veliká a zázraky, tak aby v blud uvedeni byli, by to mohlo býti, také i vyvolení. Mt24,25 Aj, předpověděl sem vám. Mt24,26 Protož budú li vám řéci:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).