Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B2rB2vB3rB3vB4rB4vC1rC1vC2r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[B4r]číslo strany rukopisudvěma městuom Northausen a Milhausen, kteréž tolikéž v ochraně Naší jsou, jste najprvé odpověděli, a ač jste potom na jejich učiněnou omluvu od toho pustili, však nicméně[94]nicméně: nitz méně jste od nich summu[95]summu: Sūmu peněz míti chtěli. K tomu jste také osvíceného knížete a Našeho milého švagra a bratra knížete Hendricha z Braunšvejku zemi, s kterýmžto pro ochranu Našich s obou strán zemí a poddaných podlé Pasovské smlouvy snešeni a srovnáni jsme, jakž jsme Vám o tom[96]tom: skrze psaní Naše oznámili a jeho lásku za spolupomocníka[97]spolupomocníka: ſpolu pomocnijka Našeho vyhlásili, ohněm i mečem hubiti začali, což všecko na odpor nadepsaným Vašim častým psaním a poddávaním zřetedlně jest. I ač by[98]by: ačby Jeho Milost královská spolu s Námi a s jinými nic raději viděti neráčil, než aby ty války v německých zemích přestaly a oč by[99]by: očɓy rozepře byla, o to aby během přátelským jednáno neb právem koncováno bylo, jakož jsme se pak (bez chlouby mluvíc), zvláště pak po té Pasovské smlouvě, o to s některými Našimi pány a přáteli starali a všech cest hledali, skrze kteréž by[100]by: kteréžɓy v Říši jaké další ruoznice a nepokojové povstati mohli, zvláště pak v těchto krajinách do cela a do konce vyzdviženy byly, jakož Nám pak mnozí z stavuo, též i braunšvicští zemané, kteříž na díle na ten čas při Vás jsou, toho svědkové býti musejí, že jest[101]jest: g

X
94nicméně: nitz méně
95summu: Sūmu
96tom:
97spolupomocníka: ſpolu pomocnijka
98by: ačby
99by: očɓy
100by: kteréžɓy
101jest: g
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).