Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B1vB2rB2vB3rB3vB4rB4vC1rC1v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[B3v]číslo strany rukopisuopustíc zpuosob válečný, tu přátelskou smlouvu Fraňkfurtskou[88]Fraňkfurtskou: Frañkffurtſkau přijali, upřímně napomínajíce. Ale jaká jest Nám od Vás odpověd ouštipná a duotklivá zase dána a jak předce na tom stojíte, že se Vám nevidí, abyšte mímo předešlé v čem dálé se Nám vyjevovati měli, a jak Vy Naše napomenutí, jako by[89]by: yakoby stranní býti mělo, vykládáte, to všecko psaní Vaše obšírnějí v sobě ukazuje, z kteréhož My jinému nemůžeme rozuměti, než že toho umyslu nejste, abyšte s dotčenými stavy, kteří jsú se v zemi fraňkské spolu zajedno[90]zajedno: za gedno snesli, upokojení a srovnání slušné přijali, ale že již časem ani Nás ani těch, kteří pod ochranu Naši a spolu s Námi v závazcích jsou, poněvádž jste se dále v oumyslu svém[91]svém: ſwē vyjeviti nechtěli, šanovati nebudete, jakož jste pak městu Erfurtu[92]Erfurtu: Erffurtu, kteréž pod Naši ochranu a pod léno Naše sluší, zřetedlně psali a proti jiným hned potom toto skutkem dokázali, nebo jste biskupství halberštotské, nad kterýmž Nám od Jeho Milosti císařské ochrana dána jest, vedlé jiných těžkostí a škod zdělaných o velikou summu šacovali, přes to téhož biskupství klášter, řečený Veldkloster, vyplundrovati dali, arcibiskupství[93]arcibiskupství: ArcyBiſkupſtwij mejdburské, kteréž též pod ochranu Naši jest, k tomu jste velikými pohruožkami přivedli, že jsou Vám dvadceti tisíc zlatých dáti musili,

X
88Fraňkfurtskou: Frañkffurtſkau
89by: yakoby
90zajedno: za gedno
91svém: ſwē
92Erfurtu: Erffurtu
93arcibiskupství: ArcyBiſkupſtwij
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).