Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B3vB4rB4vC1rC1vC2rC2v–C3v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[C1v]číslo strany rukopisumísta míti nechce, a majíc My s domem brandenburským[117]brandenburským: Brandēburſkým dědičné smlouvy, Vás k řádu a právu mocní nejsouce, nad to, že jste se o Jeho Milost královskou, sáhši na některé Jeho Milosti královské a Koruny české vlastní zámky, města a městečka okolo Normberka, nepřátelským a válečným zpuosobem pokusili i o Naše spolu snešené a ty, kteří pod ochranu Naši sluši, protož toho slušně pominouti nemuožeme, abychom jich v tom ve všem, pokudž toho práva dopouštějí, neměli brániti a ochrániti, a to ve jméno Boží před sebe vzíti, což by[118]by: cožby k přetržení a zastavení takoveho Vašeho nespravedlivého a všemu národu německému najvýš škodlivého předsevzetí sloužilo tak, aby skrze to s pomocí Pána Boha všemohúcího vlast Naše před takovými zkázami a záhubami, pokudž najvýš možné bude, ochráněna byla a obecní dobrý pokoj v Říši zase vyzdvižen byl a také abychom Koruny české a Náše obojí země a poddané i ty, kteří spolu s Námi snešení a pod ochránou Naší jsou, před další nebezpečností, škodami a zkazou opatřiti mohli, jakož pak podlé vyhlášeného říského landfrýdu[119]landfrýdu: Landffrýdu, ustanovení a zřízení netoliko slušně to učiniti mužeme, ale tím i povinni se býti známe, zvláště pak, že podlé znění Našich obzvláštních dědičných smluv a erbanuňkuov v takových a k těm podobných přího[C2r]číslo strany rukopisudách

X
117brandenburským: Brandēburſkým
118by: cožby
119landfrýdu: Landffrýdu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).