Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1rA1v–A2vA3rA3vA4rA4v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[A1v]číslo strany rukopisu[5]Prázdné folium.

[A2r]číslo strany rukopisu

Z Boží milosti My Hendrich Svaté římské říše purgkrabě[6]purgkrabě: Purgkhrabě v Míšni, hrabě z Hartnštajna a pán z Plavna a z Gerova, římského, uherského a českého krále etc.cizojazyčný text[7]: rada[8]rada: Radda a Království českého najvyšší kanclíř, od Jeho Milosti královské obzvláštní o tom majíc poručení, a též z Boží milosti My Mouric kníže saské[9]saské: Sasſké, Svaté římské říše arcimaršalek[10]arcimaršalek: ArcyMarſſalek a kurfiršt, landkrabě durýnské a margkrabě v Míšni etc.cizojazyčný text[11]: eč. Vám osvícenému knížeti pánu Albrechtovi mladšímu z Brandenburku, margkrabi[12]margkrabi: Margkhrabi štětinskému, pomorskému, kasubskému a srbskému, knížeti purgkrabi[13]purgkrabi: Purgkhrabi v Normberce a knížeti v Rugen věděti dáváme, jakož mezi jinými dobrými pořádky v Svaté římské říši skrze Velebnost císařskou pána Našeho najmilostivějšího s povolením všech stavuov Svaté říše obecní landfryd[14]landfryd: Landffryd ustanoven jest, v kterémž s dobrým[15]dobrým: dobrȳ uvážením skrze všecky stavy svoleno, přijato a připovědíno jest, že každý řádem a právem se zpravovati a na něm přestati chce, jeden na druhého odpovědmi ani válečným zpuosobem nesahajíc a sobě neškodíc, jakož pak od toho v [A2v]číslo strany rukopisuŘíši práva a soudové pořádní zřízeni jsou, aby žádný by pak se domníval, že práv jest, sobě sám nápravy nečinil, ale právem živ byl, kdež pak obzvláště duoležitá potřeba toho ukazuje zemím německým, kteréž skrze domácí války na najvyšší k snížení přišly i splundrovány a zkaženy jsou, a protož toho také potřebí jest, aby se každý vedlé téhož landfrýdu[16]landfrýdu: Landffrýdu choval a žádných dalších nepokojuov a ruoznic v Říši nezbuzoval. A pro tu příčinu Jeho Milost královska, když teď předešle v německých zemích opět válka povstala, s pomocí kurfirštuov a některých znamenitých knížat říských o to se s pilností starati a k tomu přivésti ráčil, že jest ta válka přetržena a zase k pokoji a svornosti pro dobré obecní té vlasti přivedeno. Dosáhši Jeho Milost povolení při všech jiných knížatech, kteří jsou vedlé sebe v té[17]: tee válce byli a stáli, a na to potom s milostivým dopuštěním Jeho Milosti císařské v městě Pasově smlouva se stala, kteroužto smluvou všeckno to, co jest mezi stavy řískými na rozepři a na nějakém nedorozumění bylo vyždviženo a obzvláště mezi jiným na tom zuostáno jest, aby každý z těch tehdáž obeslaných stavuov jeden druhého při té smlouvě a porovnání a při tom všem, což komu spravedlivě náleží, netoliko pokojně zanechal, ale jeden nad druhým ruku držel a jeho o[A3r]číslo strany rukopisuchraňoval,

X
6purgkrabě: Purgkhrabě
7:
8rada: Radda
9saské: Sasſké
10arcimaršalek: ArcyMarſſalek
11: eč.
12margkrabi: Margkhrabi
13purgkrabi: Purgkhrabi
14landfryd: Landffryd
15dobrým: dobrȳ
16landfrýdu: Landffrýdu
17: tee
5Prázdné folium.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).