Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B4vC1rC1vC2rC2v–C3v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[C2v]číslo strany rukopisusaský[125]saský: Sasſký sami od sebe i na místě jiných Jeho královské Milosti a Našich spolu snešených knížat a stavuov i na místě knížat, hrabat, panuov, stavu rytířského a vuobec ode všech[126]všech: odewſſech Našeho lidu válečného, kterýž na ten čas při sobě máme aneb ještě míti bychom[127]bychom: mijtiɓychom mohli, a sice na místě jiných všech, kteříž spolu s Námi v tom[128]tom: stojí a snešení jsou a na čím místě měli bychom[129]bychom: měliɓychom se více ohraditi Vám a všem Vašim, kteříž v tom s Vámi stojí, Vašemu vojsku a válečnému lidu, kteříž Vám k takovému hubení a zkáze německeho národu a vlasti Naší otcovské a k takovému neslýchanému hroznému tyranství[130]tyranství: Tyrranſtwij a strojení pláče a kvílení, jakž nyní dotčeno, pomáhají, neb ještě pomáhati budú, aneb[131]aneb: a neɓ kdož sice radou a pomocí proti Nám Vás se přídržeti bude, se ohražujem, pokudž podlé poctivosti a zpuosobu válečního najlépe sluší a náleží, vypovídajíce Vám nadepsané erbanuňky, pokudž se Vás dotýkají, že se k Vám a k Vašim tak chovati a míti chcme, jakž toho potřeba ukazovati a náležeti bude. Osvědčujem také před Bohem i před lidmi, že My tou škodou, prolitím krve a jiným zlým, kteréž z toho pojíti muože, vinni nejsme, neb bychom[132]bychom: Neɓɓychom války žádostivi nebyli, kdybyšte chtěli na rovném a spravedlivém přestávati a německých zemí Naší milé otcovské vlasti tak žalostivě nehubiti, [C3r]číslo strany rukopisunekaziti a neplundrovati a potom takových a k těm podobných věcí před sebe nebrati, a protož také nepochybujem, že Buoh všemohúcí těm, kteříž k obraně a upokojení často jmenované vlasti nachýleni jsou, více nežli tomu, kterýž toliko zhola pro svuoj užitek zkázy, záhuby a spuštění též vlasti hledí, štěstí a milosti popříti ráčí. Toho jsme Vás nechtěli tajna učiniti, abyšte se i s Vašimi tím zpraviti mohli.

Tomu na svědomí My purgkrabě[133]purgkrabě: Purgkhrabě Hendrich a My kurfiršt saský[134]saský: Sasſký sekréty náše přitisknouti jsme dali, jenž jest[135]jest: gṫ dáno v Našem kurfiršta saského[136]saského: Sasſkéo polním ležení u Osterrodu prvního dne měsíce července léta[137]léta: Létha od narození syna Božího tisícého pětistého padesátého třetího.

Hendrich purkhrabě[138]purkhrabě: Purkhrabě manu propria.Mouric[139]Mouric: M: kurfiršt manu propria.
[C3v]číslo strany rukopisu

Vytištěno v Starém Městě pražském v pondělí po svatém Jakubu u Jiříka Melantricha Rožďalovského.

X
125saský: Sasſký
126všech: odewſſech
127bychom: mijtiɓychom
128tom:
129bychom: měliɓychom
130tyranství: Tyrranſtwij
131aneb: a neɓ
132bychom: Neɓɓychom
133purgkrabě: Purgkhrabě
134saský: Sasſký
135jest: gṫ
136saského: Sasſkéo
137léta: Létha
138purkhrabě: Purkhrabě
139Mouric: M:
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).