Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

bráti. Jakož pak hned takového Jeho císařské Milosti potvrzení zle jste požívali, neb jste skrze místodržící a rady své několikrát těm dvěma biskupuom znamenité pohruožky činili, kterak byšte skrze lid válečný mansfeldský a hrabě z Oldnburku je k dostičinění těm smluvám přídržeti chtěli, jakož pak to šířejí dotčených místodržícího a rad Vašich psaní v sobě ukazují. A pro tu samu toliko příčinu jste lid válečný, kterémuž jste před městem Mecem byli odpuštění dali, o Velikonoci zase k sobě obeslali a v službu přijali. A ač jsou se dotčení dva biskupi, jsouc stavove Říše, mnohokrát v dosti poddávali, chtíce Jeho Milostí císařskou, Jeho Milostí královskou, kurfiršty, knížaty a stavy anebo soudem říským komorním aneb, kdež by sice náleželo, právem neb smluvou o to, což Vy sobě do nich stěžujete a od nich míti žádáte, ohledáni a rozeznáni býti, zvláště pak v tom přátelském jednání v Hajdberce to jsou učiniti chtěli, že netoliko kurfirštové a knížata, kteří v tom jednali, ale Jeho Milost císařská sami, jakž pak Jeho Milosti psaní ukazuje, nad takovým jejich slušným poddávaním dobré zalíbení míti a je schvalovati ráčil, ale nad to nade všecko Vy jste na ně vpád učinili, na díle země a lidi jejich pobrali, některých poctivých žen stavu rytířského v nich nešanovali a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).