[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<4v5r5v6r6v7r7v8r8v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

menší jest v království nebeském, větší jest jeho. Mt11,12 A ode dnuov Jana Křtitele až dosovad královstvie nebeské násilé trpí a násilníci chvátají je. Mt11,13 Neb všickni prorokové i zákon až do Jana prorokovali sú. Mt11,14 A chcete li přijieti, onť jest Eliáš, jenž přijíti má. Mt11,15 Kto má uši k slyšení, slyš.“

Mt11,16 „Ale komu podoben budu mieti národ tento, podoben jest dětem sedícím na tržišti, jenž volajíce k rovným sobě Mt11,17 řkú: Zpievali sme vám, a neskákali ste, nařiekali sme, a nekvielili ste. Mt11,18Neb přišel jest Jan, ani pije, ani jeda a řkú: Ďábelstvie má. Mt11,19 Přišel jest syn člověčí, jeda a pije, a řkú: Aj, člověk žráč a píjce vína, zjevných hřiešníkuov a hřiešníkuov přietel a spravedlivá učiněna jest múdrost od svých synuov.“

Mt11,20 Tehda poče přimlúvati městóm, v nichž činěni sú mnozí divové jeho, že sú nečinili pokánie. Mt11,21 „Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaida! Neb kdyby v Tyru a Sidonu činěni byli divové, kteříž činěni sú v vás někdy v popele a v žíni, pokánie by činili. Mt11,22 Ale však pravi vám, že Tyru a Sidonu lehčejie bude v den súdný nežli vám. Mt11,23 A ty, Kafarnaum, zdali až k nebi povýšeno budeš, až do pekla sstúpíš, neb by v Sodomě byli činěni divové, kteříž činěni sú v tobě, snad by byli zuostali až do tohoto dne. Mt11,24 Ale však pravi vám, že lehčejie bude zemi sodomské v den súdný nežli tobě.“

Mt11,25 V ten čas odpověděv Ježíš, řekl jest: „Dieky činím tobě, otče, pane nebe i země, žes skryl tyto věci od múdrých a opatrných a zjevils je maličkým. Mt11,26 Tak, otče, neb tak líbilo se jest před tebú. Mt11,27 Všecky věci dány sú mi od otce mého, a nižádný nepoznal jest syna, jediné otec, ani jest otce kto poznal, jediné syn. A komuž bude chtieti syn zjeviti. Mt11,28 Poďte ke mně všickni, kteříž pracujete a obtieženi ste, a já nakrmím vás. Mt11,29 Vvezměte jho mé na se a učte se ode mne, neb tichý a pokorný sem srdcem, a naleznete odpočinutie dušem vašim, Mt11,30 neb jho mé sladké jest a břiemě mé lehké.“

XII.

Mt12,1 V ten čas šel jest Ježíš v sobotu přes obilé, a učedlníci jeho lačnějíce, počali sú vymínati klasy a jiesti. Mt12,2 Ale zákonníci vidúce, řekli sú jemu: „Aj, učedlníci tvoji činie, což neslušie jim činiti v soboty.“ Mt12,3 Tehdy on řekl jim: „Nečtli ste, co jest učinil David, když lačněl a kteříž s ním biechu, Mt12,4 kterak jest všel do domu božieho a chleby posvátné jedl, kterýchž neslušalo mu jiesti, ani těm, kteříž s ním biechu, jediné samým kněžím? Mt12,5 Aneb nečtli ste v zákoně, že v soboty kněžie v chrámě sobotu rušie, a bez hřiechu sú? Mt12,6 Ale pravi vám, že chrámu větší jest tento. Mt12,7 Ale abyšte věděli, co jest: Milosrdenství chci, ne oběti, nikdy byste nepotupovali nevěrných. Mt12,8 Neb pán jest syn člověka také nad sobotú.“

Mt12,9 A když odtud jide, přišel jest do školy jich. Mt12,10 Aj, člověk bieše, ruku maje uschlú, i tázáchu jeho: „Slušie li v soboty uzdravovati?“, aby žalovali naň. Mt12,11 Ale on řekl jim: „Kto z vás bude člověk, jenž má ovci jednu, a upadne li ta v sobotu v jámu, zdali nechopí jie a nevyzdvihne? Mt12,12 Čím viece lepší jest člověk ovce? Protož slušie v soboty dobře činiti.“ Mt12,13 Tehda vece člověku: „Ztiehni ruku svú.“ I ztáhl jest, a navrácena jest zdraví jako druhá. Mt12,14 Ale vyšedše zákonníci, radu činiechu proti němu, kterak by ho zahubili. Mt12,15 Ale Ježíš věda odšel jest odtud, i šli sú za ním mnozí a uzdravil jest je všecky. Mt12,16 A přikázal jim, aby ho zevna nečinili, Mt12,17 aby se naplnilo, což jest pověděno skrze Izaiáše proroka řkúcieho: Mt12,18 Aj, dietě mé, kteréž sem vyvolil, milý muoj, v němž dobře slíbilo se duši mé, položím ducha mého naň a súd národóm zvěstovati bude. Mt12,19 Nebude se svářiti ani volati ani uslyší

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).