[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<4r4v5r5v6r6v7r7v8r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

budú vás Mt10,18 a před vladaře a krále vedeni budete pro mě na svědectvie jim i pohanóm. Mt10,19 A když vás zradie, neroďte mysliti, co byšte mluvili aneb kterak, neb dáno vám bude v tu hodinu, co byšte měli mluviti. Mt10,20 Neb nejste vy, jenž mluvíte, ale duch otce vašeho, jenž mluví v vás. Mt10,21 A zradí bratr bratra na smrt, otec syna a povstanú synové proti rodičóm a smrtí trápiti budú je. Mt10,22 A budete v nenávisti všem lidem pro jméno mé. Ale ktož setrvá až do konce, ten spasen bude.“

Mt10,23 „A když se vám protiviti budú v tomto městě, utečte do jiného. Věrně pravi vám, neskonáte měst israhelských, ažť i příde syn člověka. Mt10,24 Nenie učedlník nad mistra ani služebník nad pána svého, Mt10,25 dosti jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a sluha jako pán jeho. Poněvadž sú otce čelednieho Belzezubem nazývali, čím viece domácie jeho. Mt10,26 Protož nebojte se jich, neb nic nenie skryto, co by bylo nezjeveno, a tajného, co by nebylo zvěděno. Mt10,27 Což vám pravím ve tmách, pravte na světle, a což v uchu slyšíte, kažte na střechách. Mt10,28 A neroďte se báti těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohú zabiti. Ale radějše bojte se toho, jenž muož i duši i tělo zatratiti i věčný oheň. Mt10,29 Však dva vrabce prodávají za šart, a jeden z nich nepadne na zemi bez otce vašeho. Mt10,30 Ale vaši i vlasové hlavy všickni zečteni sú. Mt10,31 Protož neroďte se báti mnohých vrabcuov, lepší ste vy. Mt10,32 Protož každý, ktož vyzná mě před lidmi, vyznám i já jeho před otcem mým, jenž v nebesiech jest. Mt10,33 [Ale ktož zapří mě před lidmi, zapřím i já jeho před otcem mým, jenž v nebesiech jest.]text doplněný editorem[15]Ale ktož zapří mě před lidmi, zapřím i já jeho před otcem mým, jenž v nebesiech jest] Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo, qui in cælis est lat. Mt10,34 Neroďte se dóm mievati, bychť přišel pokoj pustiti na zemi. Nepřišel sem pokoje pustiti, ale meč. Mt10,35 Neb sem přišel rozděliti člověka proti otci jeho a dceru proti mateři jejie a nevěstu pro svekruši jejie Mt10,36 a nepřietele člověka domácí jeho. Mt10,37 Ktož milujte otce nebo mateř viece nežli mě, nenie mne hoden, a ktož miluje syna neb dceru nad mě, nenie mne hoden. Mt10,38 A ktož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, nenie mne hoden. Mt10,39 Ktož nalezne duši svú, ztratí ji, a ktož ztratí duši svú, ztratí ji. A ktož ztratí duši svú pro mě, nalezne ji. Mt10,40 Ktož vás přijímá, měť přijímá. A ktož mě přijímá, přijímá toho, jenž mě jest poslal. Mt10,41 Ktož přijímá proroka ve jméno proroka, odplatu proroka vezme. A ktož přijímá spravedlivého ve jméno spravedlivého, odplatu proroka vezme. Mt10,42 A ktož přijímá spravedlivého ve jméno spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme. A ktož koli nápoj dá jednomu z najmenších těchto, čieši vody studené toliko ve jméno učedlníka, věrně pravi vám, neztratíť odplaty své.“

XI.

Mt11,1 I stalo se jest, když dokona Ježíš slova tato, přikazuje dvanácti učedlníkóm svým, šel jest odtud, aby učil a kázal v městech jich.

Mt11,2 Ale Jan, když jest uslyšal v okovách skutky jeho, poslav dva z učedlníkuov svých, Mt11,3 vece jemu: „Ty li si, jenž přijíti máš, čili jiného čakáme?“ Mt11,4 A odpovědě Ježíš, vece jim: „Jdúce odzvěstujte Janovi, které ste věci slyšeli a viděli. Mt11,5 Slepí vidie, kulhaví chodie, malomocní se čistie, hluší slyšie, mrtví z mrtvých vstávají, chudí se čtením zpravují Mt11,6 a blahoslavený jest, ktož se nepohorší na mně.“

Mt11,7 A když oni odjidechu, poče Ježíš praviti k zástupóm o Janovi: „Co ste vyšli na púšť viděti, trest li větrem klácenú? Mt11,8 Ale co ste vyšli viděti, člověka měkým rúchem oděného? Aj, ktož se měkým odievají v domiech králových sú. Mt11,9 Ale co ste vyšli viděti? Proroka li? Ovšem pravi vám, i viece nežli proroka. Mt11,10 Tento jest zajisté, o němž psáno jest. Aj, já posielám anjela mého před tváři tvú, kterýž připraví cestu tvú před tebú. Mt11,11 Věrně pravi vám, nevstal jest větší Jana křtitele mezi syny ženskými, ale ktož

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).